Ewangelia na Niedzielę

31.10.2021 – 31 Niedziela zwykła
Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Każdy człowiek potrzebuje kochać i być kochanym.

Pytanie uczonego w Piśmie jest aktualne dla ludzi każdej epoki. I my może zastanawiamy się, co jest najważniejsze, wśród mnogości przykazań, nakazów i zakazów, które przykazanie jest najważniejsze. I my dzisiaj to pytanie możemy skierować do Jezusowi, który jest Mistrzem i Nauczycielem naszego życia.

Jezus nawiązuje do słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa: Słuchaj, Izraelu. Każdy Izraelita znał te słowa na pamięć. Co jest pierwsze? „Słuchaj…”. Czasownik słuchać w języku hebrajskim oznacza słyszeć, słuchać, przyjąć do wiadomości, uznać, być posłusznym, wierzyć. Można słuchać, wysłuchać, ale nie posłuchać. W kulturze wschodu słuchać znaczy to samo, co być posłusznym. Prawdziwie słucha ten, kto jest posłuszny. Słuchać należy całym sobą i całym jestestwem, co wiąże się ze stałym wysiłkiem woli. Postawa ta prowadzi do oderwania się od siebie i nie skupiania się na sobie samym, ale na słowie Boga i Jego woli, którą ono objawia. W Piśmie świętym słuchanie zajmuje miejsce centralne oraz łącząc się z posłuszeństwem, prowadzi do wypełniania życiem woli Boga.

W odpowiedzi Jezusa zachowana jest pewna droga prowadząca od słuchania do miłowania. Słuchanie bowiem rodzi wiarę, wiara – poznanie Boga, poznanie Boga – zdolność miłowania. Wypełnienie pierwszego i najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego nie jest możliwe bez postawy słuchania Boga, Jego Słowa pełnego miłości. Bóg mówi i kocha, człowiek zaś ma odpowiedzieć postawą słuchania i miłowania Boga i drugiego człowieka. Aby prawdziwie kochać, najpierw musimy słuchać. Bóg mówi do nas w swoim słowie, a Jego słowa nieustannie zapewniają nas o Jego miłości, bliskości, trosce. Na przykład w Księdze proroka Izajasza czytamy: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie” (54,10); a w Księdze proroka Jeremiasza: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (31,3).

Słuchanie Słowa Bożego rodzi wiarę, wiarę w to, że jesteśmy kochani przez Niego zawsze, w każdym czasie i z całą prawdą o nas. Bóg nigdy nie może przestać cię kochać! Przyjęta z wiarą miłość Boga staje się w nas źródłem miłości, dlatego stajemy się zdolni na miłość Boga odpowiedzieć naszą miłością: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Ale też doświadczenie miłości Boga rodzi w nas potrzebę dzielenia się nią z innymi ludźmi, pragnienie, aby inni przez naszą miłość, przyjaźń, życzliwość otworzyli się na Jego miłość. Aby miłością odpowiedzieć na potrzeby naszych bliskich, także potrzebujemy słuchać, wsłuchiwać się w drugiego człowieka: małżonkowie wobec siebie wzajemnie, rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców. Jedynie wtedy odpowiemy na wezwanie Jezusa, które czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i pozwala nam już dziś doświadczać Bożego królestwa. Św. Augustyn zaś tak nas zachęca: „Zacznij kochać, a staniesz się doskonały. Zacząłeś kochać? Zaczął mieszkać w tobie Bóg! Kochaj Tego, który zaczął mieszkać w tobie, aby cię udoskonalił, skoro w doskonalszy sposób w tobie zamieszkał”. Każdy człowiek potrzebuje kochać i być kochanym.

s. Izabela Iwańska
„Koinonia Św. Pawła”

Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”).

ZOBACZ TAKŻE:

Kursy i Rekolekcje
Aktualności

 

 

Skip to content