Program formacji

Szkoła katechistów pragnie być nową formą ewangelizacyjnej aktywizacji osób świeckich w naszych wspólnotach parafialnych. Formacja katechistów jest realizowana w oparciu o zatwierdzony w Diecezji Kieleckiej Program Pastoralny Redemptoris Missio[1]. Formacja w szkole katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, kursów, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach (zajęcia praktyczne z głoszenia kerygmatu).

Program Pastoralny Redemptoris Missio został zatwierdzony jako „forma duszpasterskiego przygotowania ewangelizatorów dla realizacji dzieła Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kieleckiej”[2].  To program pastoralny, który jest realizowany w formie teoretyczno – praktycznych kursów jako:

1. Progresywny (stopniowy): etap podstawowy: oferuje podstawy chrześcijańskiego życia (ewangelizacja); etap wzrostu: uzdalnia do wypełnienia misji i naucza jak być ewangelizatorem (formacja ewangelizatorów); etap uzupełniający: daje pomoce aby formować ewangelizatorów (formacja nauczycieli ewangelizatorów).

2. Systematyczny – łączy w sobie różne programy, które razem tworzą system formacji: program biblijny: studium naszej wiary u źródła podstawowego: Słowo Boże; program historyczny: studium rozwoju wiary w Ludzie Bożym: Izrael i Kościół; program liturgiczny: studium celebracji tajemnicy wiary w sakramentach Kościoła; program pastoralny: praktyczna odpowiedź dla świata dzisiejszego, aby budować cywilizację miłości.

3. Integralny formacja ludzka, zawiera w sobie i łączy różne elementy, które obejmują formację całej osoby w wymiarze ludzkim, intelektualnym i duchowym.

Metoda: Kursy dla katechistów parafialnych są prowadzone metodą aktywnego uczestnictwa, która charakteryzuje Program Pastoralny Redemptoris Missio i sprawia, że uczeń nie jest jedynie biernym odbiorcą przekazywanych treści, ale zaangażowanym współtwórcą. W stosowanej metodzie, zwraca się uwagę na fakt, że „język, który najlepiej trafia do pokolenia cyfrowego, to język opowieści, a nie argumentacji”[3].

 

[1]  Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, jest promotorem programu „Redemptoris Missio” w Diecezji kieleckiej i poza, czego praktycznym wyrazem jest działanie Szkoły Nowej Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach oraz Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła”, prowadzenie Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego „św. Pawła”, a także prowadzenie Parafii p.w. „Św. Pawła Apostola” w Kielcach, która została ustanowiona dla dzieła Nowej Ewangelizacji.

[2]  W dekrecie zatwierdzającym czytamy: „Niniejszym zatwierdzam „Program Pastoralny Redemptoris Missio” Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach. Stanowi on jedną z form duszpasterskiego przygotowywa­nia ewangelizatorów dla Nowej Ewangelizacji w Trzecim Tysiącleciu. Pro­gram ten, wspomagając duszpasterski i formacyjny wysiłek Kościoła Diecezji Kieleckiej może być stosowany przez wspólnoty i grupy modlitewne, wspólno­ty zakonne i parafie przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów pasto­ralno – katechetycznych” (Nr OZ-8/2003).

[3] Dyrektorium o Katechizacji, 363.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content