Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 
 
21 kwietnia – Środa – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN 
 
 
1. Niech nowy naród wybrany
Wyśpiewa radość paschalną
I nowym hymnem wysławia
Chrystusa zmartwychwstałego.
 
2. Gdyż On, jak lew pełen mocy,
Podeptał smoka Otchłani
I tych, co w śmierci zasnęli,
Obudził głosem ożywczym.
 
3. Gdy piekło klęskę poniosło,
Musiało zwrócić swą zdobycz,
A rzesza już wyzwolonych
Podąża śladem Jezusa.
 
4. Zwyciężył oto Zbawiciel,
Wspaniały Władca wszechświata,
Mieszkańców nieba i ziemi
Połączył w jednej ojczyźnie.
 
5. A my, oddając Mu chwałę,
Dobrego Króla błagajmy,
By nas wprowadził do domu
Swojego światła i szczęścia.
 
6. O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
 
7. Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant.  Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach
Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

 

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
 
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
 
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
 
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
 
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
 
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
 
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
 
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
 
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
 
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
 
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
 
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
 
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
 
Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
 
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
 
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
 
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.
 

2 ant.  Nasze oczy ujrzą Króla * w Jego chwale. / Alleluja.

Pieśń (Iz 33, 13-16)
Bóg sędzia sprawiedliwy
Dla was jest obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko (Dz 2, 39)

 

Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach, *
poznajcie, najbliżsi, moją siłę.
 
Grzesznicy na Syjonie się zlękli, *
bezbożnych przeniknęło drżenie:
 
Któż z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu, *
któż z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
 
Ten, kto postępuje sprawiedliwie *
i kto mówi prawdę;
 
Kto zyski bezprawne odrzuca *
i rękami się wzbrania przed wzięciem podarku;
 
Kto uszy zatyka, by nie słuchać o zbrodni, *
i zamyka oczy, by na zło nie patrzeć.
 
Taki zamieszka na wysokościach, †
schroni się w twierdzach na wyniosłych skałach, *
dostarczą mu chleba i wody mu nie zabraknie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Nasze oczy ujrzą Króla w Jego chwale. / Alleluja.
 

3 ant.  Wszyscy ludzie * ujrzą Boże zbawienie. / Alleluja.

Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata
Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszystkich narodów (św. Atanazy)

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
 
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
 
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
 
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
 
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
 
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
 
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie. / Alleluja.
 
CZYTANIE (Rz 6, 8-11)
 
Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.
I nas wskrzesi swoją mocą.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, / ma życie wieczne, / a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. / Alleluja.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, / ma życie wieczne, / a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. / Alleluja.
 
 
PROŚBY
 
Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby nam przynieść usprawiedliwienie. Zanieśmy do Niego nasze prośby:
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
 
Chryste Zbawicielu, Ty pokonałeś śmierć i przyniosłeś nam radość, przez swoje zmartwychwstanie wywyższyłeś nas i hojnie obsypałeś darami,
pobudź nasze serca i uświęć ten dzień łaską Ducha Świętego.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
 
Ciebie w niebiosach wielbią aniołowie, a na ziemi ludzie cześć Tobie oddają; Ciebie w tym czasie zmartwychwstania błagamy,
przyjmij nasze uwielbienie w Duchu i prawdzie.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
 
Chryste, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, który oczekuje na zmartwychwstanie,
zmiłuj się nad nami i zachowaj nas w tym dniu od zła wszelkiego.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
 
Królu chwały i nasze życie, spraw, abyśmy w dniu Twojego przyjścia,
ukazali się razem z Tobą w chwale.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
 
Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 
Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiary, * i daj im również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 
 
 
 

Nieszpory

20 kwietnia – Wtorek – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

 

1. Wszechmocny Królu wieczności
I Synu Ojca jedyny,
Stworzyłeś w raju człowieka
Na wzór Twojego obrazu.

2. A kiedy upadł zwiedziony
Dawnego wroga podstępem,
Przyszedłeś w ludzkiej postaci
Z Dziewicy biorąc swe ciało.
 
3. Dla zjednoczenia nas z Bogiem
Ty sam człowiekiem się stałeś
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło
Zmywając winy grzeszników.
 
4. Z miłości ku człowiekowi
Przyjąłeś mękę krzyżową
I jako cenę zbawienia
Przelałeś krew swoją świętą.
 
5. Gdy żywy z grobu powstałeś,
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec,
A my wierzymy z ufnością,
Że z Tobą zmartwychwstaniemy.
 
6. O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
 
7. Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Pokój wam, * nie bójcie się, / to Ja jestem. / Alleluja.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

 

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
 
Jak góry otaczają Jeruzalem, †
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
 
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
 
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
 
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pokój wam, / nie bójcie się, / to Ja jestem. / Alleluja.
 

2 ant. Izraelu, * złóż nadzieję w Panu. / Alleluja.

Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29)

 

Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
 
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
 
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
 
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. / Alleluja.
 

3 ant. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, * bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

 

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
 
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
 
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
 
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
 
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
 
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, / bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.
 
 
CZYTANIE (1 P 2, 4-5)
 

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja.
Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.
Gdy ujrzeli Pana.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Chlebem Bożym jest Ten, * który z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Chlebem Bożym jest Ten, / który z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.

 

PROŚBY

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu z grobu ujrzał światło nowej chwały:
Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni z zapałem sprawowali swoją posługę,
 przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych czynów.
Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi,
 czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.
Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój wiary
 i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego królestwa.
Królu chwały, usłysz nas.

Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego potępienia,
 rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas z ciemności.
Królu chwały, usłysz nas.

Ty zstępując do otchłani otwarłeś jej podwoje,
 wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.
Królu chwały, usłysz nas.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 

Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego,  umocnij w łasce swoich wiernych, * aby oczyszczeni z wszystkich grzechów, osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content