Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 
30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 
Andrzeju, niegdyś rybaku,
A teraz dusz apostole,
Niech twoja sieć nas wyłowi
Z burzliwych świata odmętów.

O bracie Piotra rodzony
I równy w śmierci sposobie,
Jesteście bardziej złączeni
Przez krzyż niż łono matczyne.

O krwi wspólnoto czcigodna,
O jednakowa nagrodo!
Synami stali się krzyża
Kościoła pierwsi ojcowie.

Przywiodłeś brata do Mistrza,
Bo rozpoznałeś w Nim życie,
I dla nas bądź przewodnikiem
Na błogiej drodze zbawienia.

Wezwany byłeś przez Pana,
By z Piotrem głosić Nowinę,
Więc dziś daj wszystkim Kościołom
W Piotrowej zejść się owczarni.

Tak blisko jesteś Chrystusa,
Dopomóż przeto nam zdążać
Do tej ojczyzny, gdzie Bogu
Będziemy śpiewać z radością. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant.   Jednym z dwóch, którzy poszli za Panem, * był Andrzej, brat Szymona Piotra.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
 

 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
 
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
 
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
 
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
 
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
 
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
 
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
 
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jednym z dwóch, którzy poszli za Panem, / był Andrzej, brat Szymona Piotra.
 

2 ant.  Chrystus umiłował Andrzeja, * który złożył swoje życie w ofierze dla królestwa Bożego.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)
 

 

Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Wy Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Niebiosa, błogosławcie Pana,
Wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana,
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana.

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
Gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana.
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana.

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana.
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana.
Upale i chłodzie, błogosławcie Pana.

Rosy i szrony, błogosławcie Pana.
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana.
Lody i śniegi, błogosławcie Pana.

Dnie i noce, błogosławcie Pana.
Światło i ciemności, błogosławcie Pana.
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Niech cała ziemia błogosławi Pana, 
Jemu cześć, chwała na wieki.

Góry i pagórki, błogosławcie Pana.
Wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana.
Wszystkie źródła wodne, błogosławcie Pana.

Wszystkie morza i rzeki, błogosławcie Pana.
Wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana.
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana.
Dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana.

I wy, synowie ludzcy, błogosławcie Pana.
Jemu cześć, chwała na wieki.

O Izraelu, błogosław Pana,
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana.
Wszyscy słudzy Pańscy, błogosławcie Pana.

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana.
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana.
Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, 
Tobie cześć, chwała na wieki.

 

Ant. Chrystus umiłował Andrzeja, / który złożył swoje życie w ofierze dla królestwa Bożego.
 

3 ant.  Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: * Znaleźliśmy Mesjasza; / i przyprowadził go do Jezusa.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)
 

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
 
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
 
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
 
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
 
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
 
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
 
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
 
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: / Znaleźliśmy Mesjasza; / i przyprowadził go do Jezusa.
 

CZYTANIE (Ef 2, 19-22)

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Ustanowiłeś ich pasterzami * Na całej ziemi.
Ustanowiłeś ich pasterzami / Na całej ziemi.
Będą głosić Twoje imię, Panie.
Na całej ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ustanowiłeś ich pasterzami / Na całej ziemi.
 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 

Ant. Witaj, dobry krzyżu, * weź mnie od ludzi / i zwróć mnie Chrystusowi, Mistrzowi mojemu, / który zawisł na tobie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.  Witaj, dobry krzyżu, / weź mnie od ludzi / i zwróć mnie Chrystusowi, Mistrzowi mojemu, / który zawisł na tobie.
 
PROŚBY
 
Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymane od Apostołów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie Jego dary i wołajmy:
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi Chrystusa, który przekazali nam Apostołowie,
bo z niego czerpiemy siłę i życie.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego słowa zastawiony dla nas przez Apostołów,
bo przy nim znajdujemy światło i radość.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, zbudowany na fundamencie Apostołów Kościół,
bo w nim stajemy się członkami jednego Ciała.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty, które powierzyłeś Apostołom,
bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

 
Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 
Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, * aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 

 

 

Nieszpory

29 listopada – Wtorek – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 

1 W tym świętym czasie oczekiwania
Równajmy ścieżki naszego życia,
By Pan nas zastał przygotowanych
Na swoje przyjście.

 Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
Niech się doliny podniosą w górę,
A wszelka droga podąża prosto
Do swego celu.
 
 Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
Przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
I każdy człowiek zobaczy Słowo
Wcielone dla nas.
 
 A kiedy wróci na końcu czasów,
By sądzić ludzi za ich uczynki,
Niech Jego łaska i miłosierdzie
Przeważą winę.
 
 Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
I Twego Ojca z płomiennym Duchem:
Niech będzie chwała przez wieczność całą
Najświętszej Trójcy. Amen.

 

PSALMODIA

1 ant. Pan da zwycięstwo * swemu Pomazańcowi.

Psalm 20
Modlitwa o zwycięstwo dla króla
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Dz 2, 21)

 

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, *
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
 
Niech tobie ześle pomoc ze świątyni *
i niech cię wspiera ze Syjonu.
 
Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach *
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
 
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, *
i każdy twój zamysł wypełni.
 
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia †
i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. *
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
 
Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. †
Odpowiada mu ze świętych swych niebios *
zbawczymi czynami swojej prawicy.
 
Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, *
a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
 
Tamci zachwiali się i upadli, *
a my stoimy i trwamy.
 
Panie, ocal króla, *
a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan da zwycięstwo swemu Pomazańcowi.
 

2 ant. Będziemy śpiewać, Panie, * i sławić moc Twoją.

Psalm 21, 2-8. 14
Dziękczynienie za zwycięstwo króla
Chrystus otrzymał życie, by zmartwychwstał, i długie dni na wieki, i na zawsze (św. Ireneusz)

 

Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
 
Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
 
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
 
Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
 
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
 
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
 
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
 
Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będziemy śpiewać, Panie, / i sławić moc Twoją.
 

3 ant. Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

 

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
 
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
 
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
 
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
 
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
 
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
 
 
CZYTANIE   (por. 1 Kor 1, 7b-9)
 
Oczekujemy objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On będzie nas umacniał aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Panie, Boże Zastępów.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Szukajcie Pana, * gdy się pozwala znaleźć, / wzywajcie Go, dopóki jest blisko. / Alleluja.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Szukajcie Pana, / gdy się pozwala znaleźć, / wzywajcie Go, dopóki jest blisko. / Alleluja.

 
PROŚBY
 

Słowo odwieczne poprzez zasłonę ludzkiego ciała ukazało nam nową i żywą drogę do niebieskiej świątyni. Z pokorą zanośmy do Niego nasze błagania:
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy,
 przyjdź i poucz nas, że jesteśmy Twoimi dziećmi.
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Niedaleko jesteś od każdego człowieka,
 rychło okaż się wszystkim, którzy Cię szukają.
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych,
 wybaw tych, którzy są w niewoli, i obdarz smutnych radością.
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Ty nie chcesz śmierci, lecz miłujesz życie,
 wybaw nas i wszystkich zmarłych od śmierci wiecznej.
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Ojcze nasz…

 
 
MODLITWA

Panie, nasz Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i w doświadczeniach życia umacniaj nas łaską swego miłosierdzia,  abyśmy radując się obecnością Twojego przychodzącego Syna, * nie poddawali się pokusie wiodącej do grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 

 

 

Skip to content