Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Nieszpory (g. 17:30)

 

21 maja – Wtorek – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 
 

HYMN

 

1 Jezu otoczony rzeszą
Kalek, ślepców, trędowatych,
Ciał niemocą naznaczonych,
Dusz błądzących po bezdrożach;

 Jezu, któryś miał przyjaciół
Wśród celników, jawnogrzesznic,
Któryś szukał pogardzanych,
Zeszpeconych plamą winy;
 
 Jezu z sercem gorejącym
I otwartym dla każdego,
Kto chce dźwigać krzyż codzienny
Swej słabości i cierpienia;
 
 Jezu, okaż miłosierdzie
Nam, potomkom tamtych ludzi
I podobnym do nich w nędzy,
Co przyzywa Twej litości.
 
 Jezu, kiedy dzień się kończy,
A przybliża się nieznane,
Bądź nam światłem gorejącym
Wśród ciemności tego świata.
 
 Jezu, Ciebie, Twego Ojca
I Pocieszyciela Ducha
Niech wysławia miłość nasza
Przez pokorny hołd modlitwy. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant.  Pan swój lud otacza opieką, * teraz i na wieki.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

 

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
 
Jak góry otaczają Jeruzalem, †
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
 
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
 
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
 
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan swój lud otacza opieką, / teraz i na wieki.
 

2 ant. Kto się uniży jak dziecko, * ten jest największy w królestwie niebieskim.

Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29)

 

Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
 
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
 
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
 
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto się uniży jak dziecko, / ten jest największy w królestwie niebieskim.
 

3 ant. Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

 

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
 
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
 
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
 
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
 
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
 
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
 

CZYTANIE   (Rz 12, 9-12)

Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali.
 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. * Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. / Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń.
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. / Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

 

PIEŚŃ MARYI 

Ant. Raduje się duch mój w Bogu, * Zbawicielu moim.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Raduje się duch mój w Bogu, / Zbawicielu moim.

 

PROŚBY

 
Bóg dał swojemu ludowi nadzieję jako niewzruszoną ostoję. Z radością przeto wołajmy do Niego:
Panie, Tyś nadzieją swojego ludu.
 
Dzięki Ci składamy za to, że obdarzyłeś nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie,
 słowem i wszelką mądrością.
Panie, Tyś nadzieją swojego ludu.
 
Boże, Ty kierujesz ludzkimi sercami, obdarz mądrością tych, którzy rządzą państwem,
aby ich pragnienia i czyny były zgodne z Twoją wolą.
Panie, Tyś nadzieją swojego ludu.
 
Ty uzdalniasz artystów, aby swym talentem ukazywali Twoje piękno,
niechaj ich dzieła budzą w świecie nadzieję i radość.
Panie, Tyś nadzieją swojego ludu.
 
Ty nie pozwalasz, abyśmy doznawali pokus ponad nasze siły,
umacniaj słabych i podźwignij tych, którzy upadli.
Panie, Tyś nadzieją swojego ludu.
 
Ty przez usta swego Syna obiecałeś ludziom, że w dniu ostatecznym powstaną z martwych,
nie zapominaj na wieki o tych, którzy zeszli z tego świata.
Panie, Tyś nadzieją swojego ludu.
 
 
Ojcze nasz…

 

MODLITWA

Wszechmogący Boże, niech się wzniesie do Ciebie nasza modlitwa wieczorna  i niech zstąpi na nas Twoje błogosławieństwo, * abyśmy z Twoją pomocą teraz i w wieczności cieszyli się owocami zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Jutrznia

21 maja – Wtorek – Jutrznia:

 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 
 

HYMN

 
Jasności nieba, blasku chwały Ojca,
Słowo, przez które stworzone jest wszystko,
Z miłości dla nas stałeś się człowiekiem,

Boże wcielony.

Wyszedłeś z domu króla i pasterza,
Sam będąc Królem całego wszechświata,
Pasterzem wszelkich ludów i pokoleń,

Synu Dawida.

Niech Twoje światło mroki serc rozproszy,
Wzmocni nadzieję i wiarę rozpali,
By dzień zaczęty każdy z nas przeżywał

Według Twej woli.

Niech będzie sława, cześć i uwielbienie
Tobie, Mesjaszu zrodzony z Dziewicy,
I Twemu Ojcu z Duchem, Dawcą łaski,
Teraz i zawsze. Amen.
 

PSALMODIA

 

1 ant.    Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, * odpuściłeś winę swojemu ludowi.

Psalm 85
Bliskie jest nasze zbawienie
Kiedy nasz Zbawiciel przyszedł na świat, pobłogosławił Bóg swojej ziemi (Orygenes)

 

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
 
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
 
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
 
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
 
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
 
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
 
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
 
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
 
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
 
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
 
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
 
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, / odpuściłeś winę swojemu ludowi.
 

2 ant.    Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, * szuka Ciebie o świtaniu.

Pieśń (Iz 26, 1b-4. 7-9. 12)
Hymn po zwycięstwie nad wrogami
Mur Miasta Świętego ma dwanaście warstw fundamentu (Ap 21, 14)

 

Mamy miasto potężne, †
a Pan dla jego ocalenia *
otoczył je murem i przedmurzem.
 
Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, *
który dochowuje wierności.
 
Jego duch niezachwiany †
przez Ciebie jest umacniany pokojem, *
pokojem, bo zaufał Tobie.
 
Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, *
gdyż Pan jest wiekuistą Opoką.
 
Prosta jest ścieżka sprawiedliwego, *
Ty równasz jego drogę szlachetną.
 
Także i my na ścieżce Twoich wyroków *
czekamy na Ciebie, o Panie.
 
Twoje imię i pamięć o Tobie *
są pożądaniem duszy.
 
Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, *
mój duch szuka Ciebie w swoim wnętrzu.
 
Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki, *
jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości.
 
Panie, obdarz nas pokojem, *
bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, / szuka Ciebie o świtaniu.
 

3 ant.     Okaż nam, Panie, * pogodne oblicze.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
 
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
 
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
 
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
 
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze.

 

CZYTANIE   (1 J 4, 14-15)

My widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Bóg jest moim wspomożycielem, * Jemu będę ufał.
Bóg jest moim wspomożycielem, / Jemu będę ufał.
On moją ucieczką i moim wybawcą.
Jemu będę ufał.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Bóg jest moim wspomożycielem, / Jemu będę ufał.

 

PIEŚŃ ZACHARIASZA

 
Ant. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, * jak zapowiedział przez usta swoich proroków.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant.  Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, / jak zapowiedział przez usta swoich proroków.
 

PROŚBY

 
Chrystus nabył sobie na własność nowy lud za cenę swojej krwi. Uwielbiajmy Go i skierujmy do Niego pokorne prośby:
Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.Nasz Królu i Odkupicielu, usłysz głos Twego Kościoła, który na początku tego dnia Ciebie wielbi,
naucz go nieustannie sławić Twój majestat.
Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.Ty jesteś naszą nadzieją i mocą, której ufamy,
nie dopuść, abyśmy doznali zawodu.
Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.Wejrzyj na naszą słabość i pospiesz nam na pomoc,
ponieważ bez Ciebie nic nie możemy uczynić.
Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Pamiętaj o ubogich i opuszczonych, aby ten nowy dzień nie był dla nich ciężarem,
ale pociechą i radością.
Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

 

Ojcze nasz…

 

MODLITWA

Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszystko, co jest dobre i piękne, daj nam z radością rozpocząć dzień dzisiejszy * i spełniać wszystkie prace z miłości ku Tobie i bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

 

Skip to content