Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 
 
30 marca – Czwartek – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 
Sprawiedliwości Słońce, Chryste,
Gdy jasność dnia przywracasz ziemi,
Niechaj ustąpi mrok duchowy
I światło cnoty nas napełni.
 
Kiedy nam dajesz czas sposobny,
Pokutą natchnij nasze serca;
Nawróć dobrocią grzesznych ludzi,
Znoszonych długo z cierpliwością.
 
Pomóż okupić szczerą skruchą
Bezmierne winy wobec Ciebie;
Większe jest od nich miłosierdzie,
Przez które grzech odpuszczasz wszelki.
 
Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,
A jego blask odnawia wszystko,
I wielka radość nas ogarnia,
Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.
 
Boże Jedyny w Trójcy Świętej,
Niech Tobie będzie cześć i chwała,
My zaś, przez łaskę odrodzeni,
Wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen.
 

PSALMODIA

 

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
 
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
 
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
 
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.
 
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
 
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
 
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
 
Zastawili sidła na moje nogi *
i pognębili moją duszę.
 
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
 
Serce moje jest mocne, Boże, †
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
 
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
 
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
 
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
 
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.
 

2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu
Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

 

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
 
„Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
 
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
 
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
 
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
 
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
 
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
 
Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.
 

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego. 

Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu
Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
 
 Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
 
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
 
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.
 
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
 
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.
 
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
 
Jak wiatr ze wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.
 
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
 
W mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.
 
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
 
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
 
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
 
Obejdźcie Syjon dokoła, *
policzcie jego wieże.
 
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
 
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
i On nas będzie prowadził.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.
 

CZYTANIE  (Hbr 2, 9b-10)

Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, * Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni.
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 

Ant. Jezus powiedział do Żydów i arcykapłanów: * Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.

 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Jezus powiedział do Żydów i arcykapłanów: / Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
 
 
PROŚBY
 
Chrystus Pan objawił się jako światłość świata, abyśmy nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia. Pokornie Go błagajmy:
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

Synu Boży, dopomóż nam dzisiaj wiernie Ciebie naśladować
 i ulecz naszą naturę upadłą wskutek grzechu Adama.
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

Niechaj Twe słowo będzie pochodnią dla stóp naszych,
 abyśmy postępując zgodnie z prawdą, wzrastali w Tobie przez miłość.
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

Naucz nas czynić wszystkim dobrze ze względu na Ciebie,
 aby Kościół się stawał coraz bardziej światłem dla całej ludzkiej rodziny.
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

Spraw, abyśmy przez szczere nawrócenie pogłębiali naszą przyjaźń z Tobą
 i wynagradzali za zniewagi wyrządzone Twojej mądrości i miłości.
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

 
Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 
Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie pokładając ufność w Twoim miłosierdziu;  spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu * i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 
 

Nieszpory

29 marca – Środa – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 

1 Dałeś nam przykład, o Jezu,
Czterdziestu dni umartwienia;
Aby w nas ducha odnowić,
Wymagasz postu i skruchy.

 Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas obmył.
 
 Zło popełnione w przeszłości
Niech Twoja łaska zniweczy;
Chroń nas od dalszych upadków
I otocz swoją opieką.
 
 Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali
Na światło Nocy Paschalnej.
 
 W Trójcy Jedyny nasz Boże,
Niech Ciebie wszechświat wysławia;
Pieśń nową Tobie śpiewamy
Za odrodzenie przez łaskę. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? 

Psalm 27
Bóg moim światłem

 

I
Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3)

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
 
 Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
 
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
 
Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
chwieją się i padają.
 
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
 
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy ufność swą zachowam.
 
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
 
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
 
W namiocie swoim mnie ukryje *
w chwili nieszczęścia,
 
Schowa w głębi przybytku, *
na skałę mnie wydźwignie.
 
Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, *
którzy mnie osaczają.
 
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, *
zaśpiewam i zagram psalm Panu.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, / kogo miałbym się lękać?
 

2 ant. Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

II
Niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Jezusowi (Mt 14, 57)

 

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
 
O Tobie mówi serce moje: †
„Szukaj Jego oblicza!” *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
 
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj *
i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
 
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, *
to jednak Pan mnie przygarnie.
 
Naucz mnie swojej drogi, Panie, †
prostą prowadź mnie ścieżką, *
aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
 
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, †
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie *
i ci, którzy dyszą gwałtem.
 
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
 
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będę szukał oblicza Twego, Panie, / nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
 

3 ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.

Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

 

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
 
On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
 
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
 
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
 
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
 
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
 
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
 
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
 
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
 
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
 
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, / ma pierwszeństwo we wszystkim.
 
 
CZYTANIE   (Ef 4, 32 – 5, 2)
 
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną.
Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.
Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
Zmiłuj się nade mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Czemu chcecie Mnie zabić, * człowieka, który prawdę wam powiedział?

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Czemu chcecie Mnie zabić, / człowieka, który prawdę wam powiedział?

 
PROŚBY
 

Uwielbiajmy Boga wszechmogącego, który rządzi światem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego ludowi, ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw o Jego królestwo. Dlatego wołajmy do Niego:
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

Ojcze święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego Pasterza, czuwaj nad pasterzami i nad ludem im powierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona opieki pasterzy,
 a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni.
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opiekowali się chorymi
 i świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi.
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się członkami Twojego Kościoła
 i przez dobre czyny budują go w miłości.
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

Okaż nam, grzesznym, swoje przebaczenie
 i pojednaj nas z Twoim Kościołem.
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego
 i przebywali z Tobą na zawsze.
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

 

Ojcze nasz…

 
MODLITWA
 
Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie,  oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę, * i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 

 

 

 

Skip to content