Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Nieszpory (g. 17:30)

 
6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 
1. Światło ze Światła zrodzone
I Zbawco całej ludzkości,
Jezu, wysłuchaj łaskawie
Modlitwy naszej i pieśni.
 
2. Z twarzą jaśniejszą od słońca
I w szatach bielszych od śniegu
Jako Stworzyciel się jawisz
Na górze świadkom wybranym.
 
3. Dawnym prorokom i uczniom
Nowego z nami Przymierza
Dajesz oglądać swe Bóstwo,
By z wiarą Ciebie wyznali.
 
4. Głos Ojca z nieba dochodzi
I Synem Ciebie nazywa,
My zaś pokornie wieścimy,
Że jesteś Królem wszechświata.
 
5. Niegdyś z miłości dla grzesznych
Przyjąłeś ciało człowiecze;
Teraz nas uczyń członkami
Twojego Ciała świętego.
 
6. Bądź uwielbiony na zawsze,
O Boży Synu najmilszy;
Ojciec i Duch Cię objawia
W jasności chwały przedwiecznej. Amen.
 

PSALMODIA

1 ant.  Jezus wziął ze sobą * Piotra, Jakuba i jego brata, Jana; / zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

 

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
 
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
 
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
 
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
 
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
 
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
 
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Jezus wziął ze sobą / Piotra, Jakuba i jego brata, Jana; / zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.
 

2 ant. Obłok świetlany ich osłonił, * a z obłoku odezwał się głos: / To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi

Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)
 
Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
 
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
 
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
 
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
 
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
 
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
 
Pan będzie czuwał †
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Obłok świetlany ich osłonił, / a z obłoku odezwał się głos: / To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
 

3 ant. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: * Nie opowiadajcie nikomu o widzeniu, / aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. / Alleluja.

 
Pieśń (por. 1 Tm 3, 16)
Tajemnica i chwała Chrystusa
 
 
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chrystus objawił się w ciele, *
w Duchu został usprawiedliwiony.
 
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Ukazał się aniołom, *
ogłoszony był poganom.
 
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Znalazł wiarę w świecie, *
wzięty został w chwale.
 
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
 
Ant. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: / Nie opowiadajcie nikomu o widzeniu, / aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. / Alleluja.
 
 
CZYTANIE (Rz 8, 16-17)
 
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Przed Panem kroczą majestat i piękno. * Alleluja, alleluja.
Przed Panem kroczą majestat i piękno. / Alleluja, alleluja.
Potęga i blask w Jego przybytku.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Przed Panem kroczą majestat i piękno. / Alleluja, alleluja.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 
Ant. Uczniowie usłyszawszy głos * upadli na twarz i bardzo się zlękli, / a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: / Wstańcie, nie lękajcie się. / Alleluja.
 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Uczniowie usłyszawszy głos / upadli na twarz i bardzo się zlękli, / a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: / Wstańcie, nie lękajcie się. / Alleluja.

 

PROŚBY

Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie przemienił się na górze w obecności swoich uczniów:
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.
 
Chryste, Ty przez swoje przemienienie objawiłeś uczniom przed męką chwałę zmartwychwstania,
spraw, aby Twój Kościół, oczyszczony przez utrapienia, doznał radości z udziału w Twoim zwycięstwie.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.
 
Chryste, Ty wziąłeś ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana,
daj, aby nasz papież N. i biskupi służyli Twemu ludowi z nadzieją zmartwychwstania.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.
 
Chryste, Ty na górze objawiłeś swoją chwałę wobec Mojżesza i Eliasza, błagamy Cię za Żydów, którzy są narodem pierwszego wybrania,
spraw, aby osiągnęli pełnię odkupienia.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.
 
Chryste, Ty zajaśniałeś światu, gdy ukazała się nad Tobą chwała Stwórcy,
wspomagaj ludzi dobrej woli, aby postępowali w Twojej światłości.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.
 
Chryste, Ty przemienisz nasze ciała podległe zniszczeniu na podobne do Twego ciała chwalebnego,
wprowadź do swojej chwały naszych zmarłych braci.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.
 
Ojcze nasz…

 

MODLITWA

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 
 
 

Jutrznia

7 sierpnia – Piątek – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN 
 
 
Boże, Tyś jasnością niebios,
Światło siejesz we wszechświecie,
Podtrzymujesz go w istnieniu
I ojcowską chronisz ręką.

Oto zorza gasi gwiazdy
I czerwienią barwi niebo,
A poranny wiatr przynosi
Rosę, która zwilża ziemię.

Już pierzchają nocne cienie,
Razem z nimi mrok przemija,
Słońce zaś, Chrystusa obraz,
Do powstania dzień przynagla.

Tyś jest dniem i dni początkiem,
Światłem świata, jego źródłem;
W Tobie jedność i potęga,
Boże w Trójcy wszechmogący.

Zbawicielu, przyjmij pokłon
I pokornych sług modlitwy,
Kiedy hołd składamy pieśnią
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.
 
PSALMODIA
 
1 ant. Pokornym i skruszonym sercem * Ty, Boże, nie gardzisz.
 

Psalm 51
Błaganie pokutnika

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)
 
 
 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
 
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
 
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
 
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
 
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
 
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
 
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
 
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
 
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
 
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
 
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
 
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
 
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
 
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
 
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
 
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
 
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Pokornym i skruszonym sercem / Ty, Boże, nie gardzisz.
 
 
2 ant. Gdy się gniewasz, Panie, * wspomnij na swe miłosierdzie.
 
Pieśń (Ha 3, 2-4. 13a. 15-19)
Bóg przychodzi na sąd
Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28)
 

 

Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *
zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
 
Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, †
pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora, *
w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!
 
Bóg przychodzi z Temanu, *
Święty z góry Paran.
 
Jego majestat okrywa niebiosa, *
a Jego chwały pełna jest ziemia.
 
Jego wspaniałość podobna do światła, †
z Jego rąk tryskają promienie, *
moc Jego w nich jest ukryta.
 
Wyszedłeś, aby lud swój ocalić *
i wybawić Twego pomazańca.
 
Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *
w kipiącą topiel wód ogromnych.
 
Usłyszałem, i me serce struchlało, *
na ten głos moje wargi zadrżały,
 
Moje kości przeniknęła trwoga, *
zachwiały się moje kroki.
 
Jednak w spokoju czekam na klęskę, *
która spotka lud naszych gnębicieli.
 
Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
i winnice nie wydają plonów,
 
Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *
a pola nie przynoszą żywności,
 
Choć stada owiec znikają z owczarni *
i nie ma wołów w zagrodach,
 
Ja się jednak rozraduję w Panu *
i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.
 
Pan, który jest moją siłą, †
uczyni me nogi jak nogi jelenia *
i na wyżyny mnie wyprowadzi.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Gdy się gniewasz, Panie, / wspomnij na swe miłosierdzie.
 
 
3 ant. Chwal, Jeruzalem, * Pana.
 
Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)
 
 
 
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
 
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
 
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
 
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
 
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
 
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
 
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
 
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
 
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Chwal, Jeruzalem, Pana.
 
 
CZYTANIE (Ef 2, 13-16)
 
Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Chrystus oddał życie, * Aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
Chrystus oddał życie, / Aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
Stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Chrystus oddał życie, / Aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga * nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga / nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.
 
PROŚBY
 
Uwielbiajmy Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie ofiarował Ojcu i własną krwią oczyścił nasze sumienia z martwych uczynków. Szczerym sercem módlmy się do Niego:
Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę.

Otrzymaliśmy ten nowy dzień jako dar Twojej łaskawości,
udziel nam również pierwszych owoców nowego życia.
Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę.

Ty wszystko stworzyłeś i swą opatrznością zachowujesz w istnieniu,
spraw, abyśmy dostrzegali Twoje ślady w stworzeniach.
Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę.

Ty swoją krwią przypieczętowałeś nowe i wieczne przymierze,
daj, abyśmy przez posłuszeństwo Twoim nakazom dochowali wierności Twemu przymierzu.
Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę.

Z Twojego boku przebitego na krzyżu wypłynęła krew i woda,
tym zbawiennym strumieniem obmyj nas z grzechów i rozlewaj radość w Kościele.
Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę.

 
Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 
Wszechmogący Boże, rano składamy Tobie nasze uwielbienie, spraw, abyśmy zjednoczeni ze świętymi * mogli na wieki śpiewać Tobie pieśń chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 

 

 

 
 

 

 
Skip to content