Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 
 

3 marca – III  Niedziela Wielkiego Postu – Jutrznia:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 
 

HYMN

 
Padnijmy twarzą na ziemię,
Błagajmy Boga ze skruchą,
Przed Sędzią łzy wylewajmy,
By Jego gniew się uśmierzył.

Tak często, Ojcze najlepszy,
Grzechami Cię obrażamy,
Lecz Ty się zmiłuj nad nami
I ześlij swe przebaczenie.

Bo chociaż bardzo niegodni,
Jesteśmy Twoim stworzeniem,
Więc wspomnij na to i pomóż
Wysławiać życiem Twe imię.

Od zła nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnóż swą łaską,
I uczyń Tobie miłymi
Już dziś i w całej wieczności.

Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Majestat będzie i chwała,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant.   Ponad szum wód rozległych potężny jesteś, Panie, * świadectwa Twoje bardzo godne są wiary.

Psalm 93
Wspaniałość Boga Stworzyciela
Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i chwałę Mu dajmy (Ap 19, 6. 7)

 

Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
 
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
 
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
 
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
 
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ponad szum wód rozległych potężny jesteś, Panie, / świadectwa Twoje bardzo godne są wiary.
 

2 ant.   Błogosławcie Pana, źródła, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)
 

 

Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Wy Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana
Jemu cześć, chwała na wieki.

Niebiosa, błogosławcie Pana,
Wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana,
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana.

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
Gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana.
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana.

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana.
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana.
Upale i chłodzie, błogosławcie Pana.

Rosy i szrony, błogosławcie Pana.
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana.
Lody i śniegi, błogosławcie Pana.

Dnie i noce, błogosławcie Pana.
Światło i ciemności, błogosławcie Pana.
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Niech cała ziemia błogosławi Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Góry i pagórki, błogosławcie Pana.
Wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana.
Wszystkie źródła wodne, błogosławcie Pana.

Wszystkie morza i rzeki, błogosławcie Pana.
Wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana.
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana.
Dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana.

I wy, synowie ludzcy, błogosławcie Pana.
Jemu cześć, chwała na wieki.

O Izraelu, błogosław Pana,
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana.
Wszyscy słudzy Pańscy, błogosławcie Pana.

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana.
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana.
Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba,
Tobie cześć, chwała na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Błogosławcie Pana, źródła, / chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
 

3 ant.   Wychwalajcie Pana, * królowie ziemscy i wszystkie narody.

Psalm 148
Hymn na cześć Stwórcy
Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków (Ap 5, 13)

 

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
 
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
 
Chwalcie Go, słońce i księżycu, *
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
 
Chwalcie Go, nieba najwyższe *
i wody, które są nad niebem.
 
Niech wychwalają imię Pana, *
albowiem On rozkazał, i powstały.
 
Utwierdził je po wszystkie czasy, *
nadał im prawo, które nie przeminie.
 
Chwalcie Pana na ziemi: *
potwory morskie i wszystkie głębiny.
 
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, *
gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy.
 
Góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
 
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *
płazy i ptactwo skrzydlate,
 
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
 
Młodzieńcy i dziewczęta, *
starcy i dzieci,
 
Niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.
 
Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
 
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wychwalajcie Pana, królowie ziemscy i wszystkie narody.
 
 
CZYTANIE   (Ne 8, 9b. 10b)
 
Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Panu jest waszą ostoją.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy.
Zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA
 
Ant. Zburzcie tę świątynię, * a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. / To mówił Jezus o świątyni swego ciała.
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Zburzcie tę świątynię, / a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. / To mówił Jezus o świątyni swego ciała.
 
 
PROŚBY
 
Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wysłużył nam ten czas zbawienia. Z pokorą zanośmy do Niego nasze prośby:
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Chryste, nasze życie, Ty zechciałeś, abyśmy przez chrzest zostali pogrzebani z Tobą w śmierci i z Tobą byli wskrzeszeni,
dopomóż nam dzisiaj postępować w nowości życia.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Panie, Ty wszystkim dobrze czyniłeś,
spraw, abyśmy troszczyli się o wspólne dobro wszystkich ludzi.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej społeczności,
a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca,
abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze świętości.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

 

Ojcze nasz…

 
MODLITWA
 
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 
 

Nieszpory

 

2 marca – I Nieszpory z III Niedzieli Wielkiego Postu:

 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 
 

HYMN

 

1 Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.

 Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,

Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

 Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,

Których chorobą są własne grzechy.

 Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą

Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

 Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant. Pan mówi: Nawracajcie się * i wierzcie w Ewangelię.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

 

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
 
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
 
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
 
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
 
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
 
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
 
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
 
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: Nawracajcie się / i wierzcie w Ewangelię.
 

2 ant. Tobie, Panie, złożę ofiarę pochwalną * i wezwę Twojego imienia.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
 
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
 
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
 
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
 
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
 
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
 
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
 
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
 
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
 
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Tobie, Panie, złożę ofiarę pochwalną / i wezwę Twojego imienia.
 

3 ant. Nikt nie może odebrać Mi życia, * lecz Ja sam je oddaję i biorę je na nowo.

Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Sługa Boży

 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
 
Lecz ogołocił samego siebie †
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
 
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
 
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
 
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
 
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
 
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nikt nie może odebrać Mi życia, / lecz Ja sam je oddaję i biorę je na nowo.
 
 
CZYTANIE   (2 Kor 6, 1-4a)
 

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko okazujemy się sługami Boga.

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Jezus zawołał: * „Nie róbcie targowiska z domu Ojca mojego”.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Jezus zawołał: / „Nie róbcie targowiska z domu Ojca mojego”.

 
PROŚBY
 
Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem. Uwielbiajmy Go i błagajmy:
Udzielaj życia swojemu ludowi.Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli dzielić radość z tymi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą,
 aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi braćmi, służyli w nich Tobie
 i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci,
 spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili do życia przez wiarę i pokutę.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstępowało w Twoje ślady
 za przykładem Maryi Dziewicy i świętych.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Niechaj zmarli powstaną w Twojej chwale
 i na wieki cieszą się Twoją miłością.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

 
Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę,  przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 

 

Skip to content