Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Nieszpory (g. 17:30)

 
 
 

24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Salezego – Nieszpory:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

 

HYMN

 

1. Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty,
Który swym blaskiem napełniasz stworzenia,
Najwyższe światło ludzkiego umysłu,
Ciebie wielbimy z pokorną miłością.

2. Zapalasz Boskim ogniem swego Ducha
Żywe pochodnie natchnionej mądrości,
By oświecały dla wszystkich pokoleń
Ścieżki wiodące do zdrojów zbawienia.

3. Przez swoje sługi, dzięki Twojej łasce,
Dajesz nam poznać, co sam objawiłeś
I to, co człowiek swą myślą ogarnia,
Kiedy się zbliża do Ciebie, Wszechmocny.

4. Sławimy dzisiaj męża wielkiej cnoty,
Który dostąpił świętych obcowania
I dzieli z nimi radosną nagrodę
Za to, że głosił naukę bez skazy.

5. Niech on nam wskaże drogę Twojej prawdy,
Byśmy umieli podążać ku Tobie
I mogli Ciebie wychwalać na wieki,
Ojcze najlepszy z Twym Synem i Duchem. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Nasze oczy zawsze zwracają się ku Panu, * dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Psalm 123
Bóg nadzieją narodu
Dwaj niewidomi wołali: „Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!” (Mt 20, 30)

 

Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
 
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
oczy służebnicy na ręce jej pani,
 
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
 
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
 
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasze oczy zawsze zwracają się ku Panu, / dopóki się nie zmiłuje nad nami.
 

2 ant. Nasza pomoc w imieniu Pana, * który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela
Pan przemówił do Pawła: „Przestań się lękać… bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9-10)

 

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
 
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
 
Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.
 
Wówczas zatopiłaby nas woda, †
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
 
Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.
 
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników; *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
 
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasza pomoc w imieniu Pana, / który stworzył niebo i ziemię.
 

3 ant. W swoim Synu * Bóg nas wybrał na przybrane dzieci.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
 
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
 
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
 
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
 
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
 
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
 
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim Synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci.
 
CZYTANIE (1 P 5, 1-4)
 

Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Oto pasterz, który miłuje swoich braci. * I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
Oddał życie za swoich braci.
I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 
Ant. Święty Franciszku Salezy, * znakomity nauczycielu wiary, światło Kościoła, / miłośniku Bożego prawa, / módl się za nami do Jezusa Chrystusa.
 
 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Święty Franciszku Salezy, / znakomity nauczycielu wiary, światło Kościoła, / miłośniku Bożego prawa, / módl się za nami do Jezusa Chrystusa.
 
 
PROŚBY

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy,
 spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
 przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha,
 napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
 spraw, aby żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, nie pozostawał z dala od Ciebie.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
 wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA

Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich,  spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim * i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 

 

 

Jutrznia

 
24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Salezego – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN
 
 
Nauczycielu wieczny i łaskawy,
Chryste, coś twórcą prawa odkupienia,
Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy,

Słowa żywota.

Dobry Pasterzu, władco całej ziemi,
Daj Kościołowi moc, by jego słowa
Były dla świata prawdą jaśniejącą

Pośród ciemności.

Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli,
Którzy są dla nas jak złociste gwiazdy;
Przez nich tłumaczysz święte tajemnice

Życia wiecznego.

Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu,
Który napełniasz swoim Duchem mędrców,
Aby ich wiedza stała się dla wiernych

Blaskiem poznania.

Ten zaś, którego obchodzimy święto,
Swoją modlitwą niech nam dopomoże
Zdążać ku Tobie drogą pełną światła,
Aby Cię wielbić. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant.  Szczęśliwi, którzy mieszkają * w domu Twoim, Panie.

Psalm 84
Szczęście mieszkańca świątyni
Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść (Hbr 13, 14)

 

Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
 
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
 
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
 
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
 
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
 
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
 
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
 
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
 
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
 
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
 
Wolę stać w progu domu mojego Boga *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
 
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †
On hojnie darzy łaską i chwałą, *
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
 
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie.
 

2 ant.  Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, * do świątyni naszego Boga.

Pieśń (Iz 2, 2-5)
Świątynia Pańska światłością narodów
Przyjdą wszystkie narody, Panie, i padną na twarz przed Tobą (Ap 15, 4)

 

Stanie się na końcu czasów, *
że góra świątyni Pańskiej
 
Mocno osiądzie na górskich szczytach *
i ponad pagórki się wzniesie.
 
Nadciągną do niej wszystkie narody, *
liczne plemiona pójdą wołając:
 
„Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, *
do świątyni Boga Jakuba!
 
Niech On nas pouczy o swoich drogach, *
byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
 
Bo Prawo wyjdzie ze Syjonu *
i z Jeruzalem słowo Pana”.
 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, *
osądzi sprawy rozlicznych narodów.
 
Wtedy swe miecze przekują na pługi, *
a włócznie swoje na sierpy.
 
Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża *
i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny.
 
Chodźcie, domu Jakuba, *
postępujmy w światłości Pana!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, / do świątyni naszego Boga.
 

3 ant.  Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię.

Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową
Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem w obecności Baranka (por. Ap 14, 3)

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
 
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
 
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
 
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
 
Przed Nim kroczą majestat i piękno, *
a potęga i blask w Jego przybytku.
 
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
 
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
 
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
 
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
 
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
 
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
 
On będzie świat sądził sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.
 
 
CZYTANIE (Mdr 7, 13-14)
 
Rzetelnie poznałem Mądrość, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Mądrość świętych * Głoszą narody.
Mądrość świętych / Głoszą narody.
Kościół sławi ich wielkość.
Głoszą narody.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Mądrość świętych / Głoszą narody.
 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, / a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.
 
 
PROŚBY
 

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość,
obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię,
spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 

Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim * i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 

 

 

 

Skip to content