Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 

27 maja – Środa – Jutrznia:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN   

 
1. Zaświtał blaskiem promiennym
Przez wszystkich dzień upragniony,
Bo Chrystus, świata nadzieja,
Wstępuje w niebo wysokie.
 
2. Gdy swoją mocą podeptał
Szatana, księcia ciemności,
Przed Ojcem staje przynosząc
Zwycięską chwałę Wcielenia.
 
3. Odchodzi w jasnym obłoku
I ufność ludziom przywraca,
Bo rajskie bramy otworzył
Praojców grzechem zamknięte.
 
4. O jakże wielkim weselem
Jest Syn zrodzony z Dziewicy!
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie
Króluje z Ojcem na wieki.
 
5. Składajmy przeto podziękę
Naszemu Panu i Zbawcy,
Bo ludzkie ciało cierpiące
Do Ojca domu wprowadził.
 
6. Niech jedna radość połączy
Mieszkańców nieba i ziemi,
Bo Jezus idąc do Ojca
Pomiędzy nami zostaje.
 
7. Przyciągnij teraz, o Chryste,
Do siebie serca człowiecze
I Duchem Świętym napełnij,
Gdy nam Go ześlesz od Ojca. Amen.
 

PSALMODIA

1 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach
Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

 

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
 
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
 
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
 
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
 
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
 
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
 
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
 
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
 
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
 
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
 
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
 
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
 
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
 
Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
 
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
 
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
 
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.  Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.
 

2 ant. Nasze oczy ujrzą Króla * w Jego chwale. / Alleluja.

 

Pieśń (Iz 33, 13-16)
Bóg sędzia sprawiedliwy
Dla was jest obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko (Dz 2, 39)

 

Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach, *
poznajcie, najbliżsi, moją siłę.
 
Grzesznicy na Syjonie się zlękli, *
bezbożnych przeniknęło drżenie:
 
Któż z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu, *
któż z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
 
Ten, kto postępuje sprawiedliwie *
i kto mówi prawdę;
 
Kto zyski bezprawne odrzuca *
i rękami się wzbrania przed wzięciem podarku;
 
Kto uszy zatyka, by nie słuchać o zbrodni, *
i zamyka oczy, by na zło nie patrzeć.
 
Taki zamieszka na wysokościach, †
schroni się w twierdzach na wyniosłych skałach, *
dostarczą mu chleba i wody mu nie zabraknie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Nasze oczy ujrzą Króla w Jego chwale. / Alleluja.
 

3 ant.  Wszyscy ludzie * ujrzą Boże zbawienie. / Alleluja.

Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata
Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszystkich narodów (św. Atanazy)

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
 
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
 
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
 
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
 
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
 
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
 
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.  Wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie. / Alleluja.
 


CZYTANIE (Rz 6, 8-11)

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.
I nas wskrzesi swoją mocą.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.

 

PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)

Ant.  Bogu niech będą dzięki * za to, że dał nam zwycięstwo / przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. / Alleluja.

 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Bogu niech będą dzięki / za to, że dał nam zwycięstwo / przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. / Alleluja.


PROŚBY

Duch Święty daje świadectwo naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Składając dzięki Bogu Ojcu, módlmy się do Niego:
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj swe dzieci.

Boże, który darzysz nas przebaczeniem i pociechą, zjednocz nasze serca w Chrystusowej miłości,
abyśmy jednomyślnie i jednymi ustami głosili Twoją chwałę.
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj swe dzieci.

Spraw, aby każdy z nas zabiegał o dobro bliźnich
i o wzajemne zbudowanie.
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj swe dzieci.

Nie dopuść, abyśmy się kierowali duchem świata, który prowadzi do grzechu,
lecz pozwolili się prowadzić Duchowi, który pochodzi od Ciebie.
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj swe dzieci.

Boże, Ty znasz wnętrze ludzkiego serca,
prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj swe dzieci.
Ojcze nasz…

 

MODLITWA

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem * i szczerze się starał trwać w jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

Nieszpory

26 maja – Wtorek – Nieszpory:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN   

 

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
 
3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
 
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
 
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
 
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

 

PSALMODIA

1 ant. Pokój wam, * nie bójcie się, / to Ja jestem. / Alleluja.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

 

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
 
Jak góry otaczają Jeruzalem, †
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
 
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
 
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
 
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pokój wam, / nie bójcie się, / to Ja jestem. / Alleluja.
 

2 ant. Izraelu, * złóż nadzieję w Panu. / Alleluja.

Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29)

 

Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
 
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
 
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
 
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. / Alleluja.
 

3 ant. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, * bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

 

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
 
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
 
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
 
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
 
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
 
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, / bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.


CZYTANIE (Rz 8, 26-27)

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja.
Duch Pocieszyciel. / Alleluja, alleluja.
Wszystkiego was nauczy.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Duch Pocieszyciel. / Alleluja, alleluja.

 

PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)

Ant. Moc Ducha Świętego zstąpi na was * i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. / Alleluja.

 

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Moc Ducha Świętego zstąpi na was / i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. / Alleluja.


PROŚBY

Oddajmy cześć Chrystusowi, który sprawił, że Jego wierni są uczestnikami Ducha Świętego. Wołajmy do Niego:
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.

Ześlij od Ojca Ducha Świętego na Kościół,
 niechaj go oczyszcza, umacnia i rozszerza.
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.

Panie, mocą Ducha kieruj tymi, którzy sprawują rządy nad nami,
 niechaj będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.

Ześlij swego Ducha, Ojca ubogich,
 niechaj wspomaga tych, którzy żyją w niedostatku.
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.

Błagamy Cię za wszystkimi szafarzami Twoich świętych tajemnic,
 niech zawsze trwają w wierności.
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.

Doprowadź dusze i ciała zmarłych do pełni odkupienia,
 jakiego dokonałeś swą męką, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem.
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.

Ojcze nasz…

 

MODLITWA

Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom,  spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, * który przenikał serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 
Skip to content