Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Nieszpory (g. 17:30)

 
 

22 października – Wspomnienie św. Jana Pawła II – Nieszpory:

 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN
 


1.
Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.

2. Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.

3. On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.

4. Rządząc owczarnią Piotrową
Dzierżyłeś klucze do nieba,
Słowem i własnym przykładem
Wzmacniałeś lud odkupiony.

5. Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.

6. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.

Psalm 30
Podzięka za wybawienie od śmierci
Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki (Kasjodor)

 

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
 
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
a Tyś mnie uzdrowił.
 
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
 
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
 
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
 
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję”.
 
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
 
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
 
„Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
 
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?”
 
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
 
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
 

2 ant. Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan nie poczytuje winy.

Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy
Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4, 6)

 

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
 
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
 
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
 
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
 
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
 
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
 
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.
 
„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
 
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †
można je okiełznać tylko wędzidłem, *
inaczej nie podejdą do ciebie”.
 
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie poczytuje winy.
 

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

 

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
 
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
 
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
 
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
 
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
 
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
 
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
 
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
 
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
 
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.
 
 
CZYTANIE (1 P 5, 1-4)
 
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Oto pasterz, który miłuje swoich braci. * I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
Oddał życie za swoich braci.
I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 
Ant. Dzięki Ci składam, Chryste, Dobry Pasterzu, * Ty mnie doprowadziłeś do swojej chwały. / Spraw, aby lud, który mi powierzyłeś, / razem ze mną uczestniczył w Twoim królestwie na wieki.
 
 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Dzięki Ci składam, Chryste, Dobry Pasterzu, / Ty mnie doprowadziłeś do swojej chwały. / Spraw, aby lud, który mi powierzyłeś, / razem ze mną uczestniczył w Twoim królestwie na wieki.

 

PROŚBY

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy,
 spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
 przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha,
 napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
 spraw, aby żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, nie pozostawał z dala od Ciebie.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
 wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem,  spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 
 

 

Jutrznia

22 października – Wspomnienie św. Jana Pawła II – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN 
 
 
1. Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie
Ponad wszystkimi ludami tej ziemi,
Włożył w twe usta swoje własne słowa
Jakże płomienne.
 
2. Byłeś człowiekiem słabym jako inni,
Pan jednak mocą napełnił twe serce;
Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał ciebie
W swoim imieniu.
 
3. Kazał ci zwalczać zło i zaślepienie,
Dźwigać z upadku wątpiących i grzesznych,
Głosić narodom pokój i królestwo
Dobrej Nowiny.
 
4. Święty pasterzu i następco Piotra,
Otwórz nam niebo kluczami Chrystusa,
Ukaż owczarni tobie powierzonej
Drogę zbawienia.
 
5. Bogu jednemu w Trójcy Wszechmogącej,
Który zbudował swój Kościół na Skale,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.
 
 
PSALMODIA
 

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
 
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
 
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
 
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.
 
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
 
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
 
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
 
Zastawili sidła na moje nogi *
i pognębili moją duszę.
 
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
 
Serce moje jest mocne, Boże, †
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
 
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
 
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
 
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
 
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.   Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.
 

2 ant.  Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu
Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

 

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
 
„Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
 
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
 
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
 
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
 
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
 
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
 
Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.   Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.
 

3 ant.  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.

Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu
Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
 
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
 
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
 
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.
 
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
 
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.
 
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
 
Jak wiatr ze wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.
 
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
 
W mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.
 
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
 
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
 
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
 
Obejdźcie Syjon dokoła, *
policzcie jego wieże.
 
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
 
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
i On nas będzie prowadził.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.
 
 
CZYTANIE (Hbr 13, 7-9a)
 
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Ustanowiłeś ich strażnikami * W Twoim Kościele.
Ustanowiłeś ich strażnikami / W Twoim Kościele.
W dzień i w nocy będą głosić Twoją chwałę.
W Twoim Kościele.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ustanowiłeś ich strażnikami / W Twoim Kościele.
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca waszego, / który przez was mówi.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. To nie wy przemawiacie, / lecz Duch Ojca waszego, / który przez was mówi.
 
 
PROŚBY
 
Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
 
Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość,
obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
 
Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
 
Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
 
Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię,
spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
 
Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 
 
 
 
 

 

 
Skip to content