Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Nieszpory (g. 17:30)

 
 
29 lipca – Wspomnienie Świętych Marii, Marty i Łazarza – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
 

 

1. Wysławiamy ciebie, Marto,
Któraś zasłużyła sobie,
Aby Chrystus wchodził często
W twego domu szczęsne progi.

2.  Chętnie tak wielkiego Gościa
Otaczałaś staraniami
I o wiele się troszczyłaś,
Miłowaniem przynaglona.

3. Gdy z radością karmisz Pana,
Brat i siostra twoja mogą
Z Jego słowem przyjąć strawę

Łaski, która daje życie.

4. Kiedy Pan w przededniu śmierci
Namaszczony był przez Marię,
Ty złożyłaś Mu z oddaniem

Dar posługi twej ostatniej.

5. Wierna służebnico Mistrza,
Spraw, niech miłość nas rozpali,
By dla Niego nasze serca

Stały się przyjaznym domem.

6. Cześć niech będzie Bogu w Trójcy,
Który niech nam w swoim domu
Kiedyś da zamieszkać z tobą
I wychwalać Go na wieki. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.

Psalm 30
Podzięka za wybawienie od śmierci
Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki (Kasjodor)

 

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
 
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
a Tyś mnie uzdrowił.
 
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
 
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
 
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
 
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję”.
 
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
 
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
 
„Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
 
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?”
 
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
 
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
 

2 ant. Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan nie poczytuje winy.

Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy
Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4, 6)

 

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
 
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
 
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
 
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
 
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
 
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
 
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.
 
„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
 
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †
można je okiełznać tylko wędzidłem, *
inaczej nie podejdą do ciebie”.
 
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie poczytuje winy.
 

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

 

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
 
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować,
 
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
 
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
 
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
 
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
 
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
 
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
 
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
 
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.
 
CZYTANIE (Rz 8, 28-30)
 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Bóg ją wybrał * I bardzo umiłował.
Bóg ją wybrał / I bardzo umiłował.
Dał jej zamieszkać w swoim przybytku.
I bardzo umiłował.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Bóg ją wybrał / I bardzo umiłował.

 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Jezus miłował Martę, * jej siostrę, Marię, i brata ich, Łazarza.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Jezus miłował Martę, / jej siostrę, Marię, i brata ich, Łazarza.

 

PROŚBY

Przez orędownictwo świętych kobiet módlmy się do Pana za Kościół i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez męczennice, które siłą ducha pokonały śmierć ciała,
 udziel swemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeństwie, wzrastały w łasce,
 udziel swemu Kościołowi apostolskiej płodności.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły i uświęcały swoją samotność,
 spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej miłości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez matki, które urodziły i wychowały dzieci dla królestwa Bożego i ludzkiej społeczności,
 spraw, aby Twój Kościół zrodził wszystkich do życia wiecznego.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły na oglądanie blasku Twojego oblicza,
 daj wszystkim zmarłym Twego Kościoła udział w wiecznej radości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej Marty,  spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w naszych braciach, * zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 
 

 

 

Jutrznia

29 lipca – Wspomnienie Świętych Marii, Marty i Łazarza – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN 
 

 

1. Już blask słoneczny oświeca ziemię
I przypomina przyjaciół Pana:
Łazarza, Martę i wierną Marię,
Siedzącą w ciszy u stóp Jezusa.

2. Szczęśliwi ludzie o czystym sercu,
Wśród których gościł sam Bóg Wcielony,
By dzielić z nimi człowiecze troski

I błogosławić ich proste życie.

3. I do nas przybądź, Mesjaszu Boży,
Pozostań z nami przez dzień ten cały;
Niech Twa obecność rozproszy smutek,

Umocni zgodę i miłość bratnią.

4. Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Naszemu Panu i Jego Ojcu
Z Najświętszym Duchem, którego łaska
Niech nas przywiedzie do bram wieczności. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
 
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
 
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
 
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.
 
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
 
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
 
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
 
Zastawili sidła na moje nogi *
i pognębili moją duszę.
 
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
 
Serce moje jest mocne, Boże, †
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
 
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
 
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
 
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
 
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.
 

2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu
Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

 

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
 
„Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
 
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
 
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
 
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
 
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
 
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
 
Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.
 

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.

Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu
Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
 
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
 
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
 
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.
 
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
 
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.
 
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
 
Jak wiatr ze wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.
 
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
 
W mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.
 
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
 
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
 
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
 
Obejdźcie Syjon dokoła, *
policzcie jego wieże.
 
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
 
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
i On nas będzie prowadził.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.
 
CZYTANIE (Rz 12, 1-2)
 

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, * Dlatego się nie zachwieje.
Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, / Dlatego się nie zachwieje.
Bóg w niej przebywa.
Dlatego się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, / Dlatego się nie zachwieje.
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. Marta rzekła do Jezusa: * Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, / który miał przyjść na świat.
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.  Marta rzekła do Jezusa: / Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, / który miał przyjść na świat.
 
 
PROŚBY
 

Razem z wszystkimi świętymi kobietami uwielbiajmy naszego Zbawiciela i wołajmy do Niego:
Przyjdź, Panie Jezu.

Panie Jezu, Ty grzesznej kobiecie wiele odpuściłeś, bo bardzo umiłowała,
odpuść nam, bo liczne są nasze grzechy.
Przyjdź, Panie Jezu.

Panie Jezu, Tobie w drodze usługiwały święte kobiety,
daj, abyśmy zawsze szli Twoimi śladami.
Przyjdź, Panie Jezu.

Panie Jezu, Nauczycielu, Maria słuchała słów Twoich, gdy Marta gościnnie Ci służyła,
spraw, abyśmy Ci służyli z wiarą i miłością.
Przyjdź, Panie Jezu.

Panie Jezu, Ty nazwałeś swym bratem, siostrą i matką wszystkich, którzy pełnią Twoją wolę,
daj, abyśmy zawsze podobali się Tobie w słowach i uczynkach.
Przyjdź, Panie Jezu.

 
Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej Marty, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w naszych braciach, * zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content