Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 
 

28 października – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – Jutrznia:

 

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN

 
Obu was, Apostołowie,
Wspólny hymn wysławia dzisiaj,
Bo wezwanych jedną łaską

Jedna chwała uwieńczyła.

Rozpalony żarem nieba,
Biegniesz śladem swego Pana
I zwiastujesz Go, Szymonie,

Pełen niestrudzonej mocy.

O Chrystusa wierny uczniu,
Jego krewny, duchem bracie,
Judo, głosisz Mistrza światu

I pouczasz wiernych listem.

Żaden z was nie zadrżał z lęku,
Kiedy musiał krew swą przelać,
Aby przez to stać się świadkiem

Prawdy i ofiarą czystą.

Gwiazdy nieba wysokiego,
Dajcie nam wśród wszelkich trudów
Mężnie ustrzec skarbu wiary

I podążać ku wyżynom.

Ojcu z Synem i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała;
Niech modlitwa Apostołów
Błogi pokój nam wyjedna. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant.  To jest moje przykazanie, * abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
 

 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
 
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
 
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
 
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
 
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
 
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
 
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
 
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. To jest moje przykazanie, / abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.
 

2 ant.  Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)
 
 

Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Wy Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Niebiosa, błogosławcie Pana,
Wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana,
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana.

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
Gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana.
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana.

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana.
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana.
Upale i chłodzie, błogosławcie Pana.

Rosy i szrony, błogosławcie Pana.
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana.
Lody i śniegi, błogosławcie Pana.

Dnie i noce, błogosławcie Pana.
Światło i ciemności, błogosławcie Pana.
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Niech cała ziemia błogosławi Pana, *
Jemu cześć, chwała na wieki.

Góry i pagórki, błogosławcie Pana.
Wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana.
Wszystkie źródła wodne, błogosławcie Pana.

Wszystkie morza i rzeki, błogosławcie Pana.
Wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana.
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana.
Dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana.

I wy, synowie ludzcy, błogosławcie Pana.
Jemu cześć, chwała na wieki.

O Izraelu, błogosław Pana,
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana.
Wszyscy słudzy Pańscy, błogosławcie Pana.

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana.
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana.
Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
Tobie cześć, chwała na wieki.

 

Ant. Nikt nie ma większej miłości od tej, / gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich.
 

3 ant.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, * jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)
 

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
 
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
 
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
 
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
 
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
 
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
 
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
 
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, / jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
 
CZYTANIE (Ef 2, 19-22)
 

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Ustanowiłeś ich pasterzami * Na całej ziemi.
Ustanowiłeś ich pasterzami / Na całej ziemi.
Będą głosić Twoje imię, Panie.
Na całej ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ustanowiłeś ich pasterzami / Na całej ziemi.
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. Na fundamentach świętego miasta Jeruzalem * wypisano imiona dwunastu Apostołów Baranka, / który jest jego światłem.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na fundamentach świętego miasta Jeruzalem / wypisano imiona dwunastu Apostołów Baranka, / który jest jego światłem.
 
 
PROŚBY

Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymane od Apostołów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie Jego dary i wołajmy:
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi Chrystusa, który przekazali nam Apostołowie,
bo z niego czerpiemy siłę i życie.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego słowa zastawiony dla nas przez Apostołów,
bo przy nim znajdujemy światło i radość.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, zbudowany na fundamencie Apostołów Kościół,
bo w nim stajemy się członkami jednego Ciała.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty, które powierzyłeś Apostołom,
bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA

Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów, spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, * aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 
 
 

Nieszpory

27 października – Środa – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN
 

 

1. Wieczór łagodnie spowija
Góry, doliny i pola,
Słońce zachodzi powoli,
Ale nazajutrz powróci.

2. Podziw przejmuje człowieka,
Kiedy ogląda Twe dzieła,
Boże, co dajesz swe prawa

Mrokom i jasnej światłości.

3. Wtedy, gdy ciemność ogarnie
Swoim milczeniem niebiosa,
Siły działania osłabną,

Człowiek znużony odpocznie.

4. Niechaj więc Słowo Przedwieczne,
Które jest blaskiem Twej chwały,
Serca strudzonych napełni

Szczęściem nadziei i wiary.

5. Ono jest słońcem bez wschodu
Ani zachodu nie dozna;
Wszystko swą mocą ogarnia,

Niebo przenika weselem.

6. Tym światłem, Ojcze, rozjaśnij
Noc, która wkrótce nadejdzie,
Abyśmy pieśnią sławili
Ciebie z Twym Synem i Duchem. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Z ufnością oczekujmy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.

Psalm 62
Pokój Boży
Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze (Rz 15, 13)

 

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
 
Jak długo będziecie napadać na człowieka, †
przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę, *
jak mur, który się wali?
 
Oto usiłują go poniżyć *
i kłamstwem się rozkoszują.
 
Błogosławią kłamliwymi ustami, *
a przeklinają w sercu.
 
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
 
W Bogu zbawienie moje i chwała, *
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, †
przed Nim wylejcie wasze serca. *
Bóg jest naszą ucieczką!
 
Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, *
synowie mężów kłamliwi.
 
Unoszą się w górę na wadze, *
bo wszyscy razem są lżejsi niż oddech.
 
Nie pokładajcie ufności w przemocy †
ani na próżno nie łudźcie się rabunkiem, *
do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
 
Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, *
że moc należy do Boga.
 
I u Ciebie, Panie, jest łaska, *
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z ufnością oczekujmy przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.
 

2 ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze * i nam błogosławi.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
 
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
 
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
 
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
 
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze / i nam błogosławi.
 

3 ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała na wieki.

Pieśń (Rz 11, 33-36)
Drogi Boże

 

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.
 
Jakże niezbadane są Jego wyroki *
i nie do wyśledzenia Jego drogi.
 
Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?
 
Lub kto Go pierwszy obdarował, *
aby nawzajem otrzymać odpłatę?
 
Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. / Jemu chwała na wieki.
 
 
CZYTANIE (1 P 5, 5b-7)
 

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. * Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
Wołamy do Ciebie, bo Ty nas wysłuchasz.
Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 
Ant. Bóg okazał moc swego ramienia, * rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.
 
 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Bóg okazał moc swego ramienia, / rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.
 
 
PROŚBY

Radujmy się w naszym Bogu, który hojnie obdarza swój lud dobrodziejstwami. Zanieśmy do Niego gorliwą modlitwę:
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Wiekuisty Boże, dla Ciebie tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień, który przeminął,
 spraw, abyśmy pamiętali, że nasze życie jest podobne do kwiatu, który rozwija się rano, a wieczorem usycha.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Udziel ludowi swojej manny, aby nie odczuwał głodu,
 daj mu żywej wody, aby nie pragnął na wieki.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Spraw, aby Twoi wierni wytrwale dążyli do niebieskiej ojczyzny,
 niech w czasie pracy i w chwilach odpoczynku szukają Twojej chwały.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Daj nam, Panie, sprzyjającą pogodę,
 abyśmy mogli zebrać obfite plony ziemi.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Wybaw nas, Panie, od wszelkiej szkody
 i ześlij obfite błogosławieństwo na nasze domy.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Dopuść zmarłych do oglądania Twojego oblicza
 i nam również daj szczęście przebywania z Tobą.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA

Boże, Twoje imię jest święte, a Twoje miłosierdzie sławią wszystkie pokolenia,  przyjmij prośby Twojego ludu * i spraw, aby nieustannie Cię wielbił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 

 

 

Skip to content