Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 9:00)

 
 
24 stycznia – Niedziela – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN 
 
 
1. Witaj, dniu pierwszy, początku światłości,
Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą,
Godny wesela i pieśni pochwalnych,
Dniu Paschy, witaj.
 
2. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas
I swoją męką zgładził ludzkie winy;
Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów
Przez śmierć na krzyżu.
 
3. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli
Złu i grzechowi, by życie odzyskać;
Chrztem odrodzeni czekamy na zorzę
Słońca wieczności.
 
4. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie,
Zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci,
Wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem
W Najświętszym Duchu. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Potężny jest Pan * w niebie. / Alleluja.

Psalm 93
Wspaniałość Boga Stworzyciela

Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i chwałę Mu dajmy (Ap 19, 6. 7)
 
 
Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
 
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
 
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
 
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
 
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.  Potężny jest Pan w niebie. / Alleluja.
 

2 ant.  Pełen chwały jesteś, Panie, * i wywyższony na wieki. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)
 

 

Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Wy Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
Jemu cześć, chwała na wieki.

Niebiosa, błogosławcie Pana,
Wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana,
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana.

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
Gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana.
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana.

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana.
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana.
Upale i chłodzie, błogosławcie Pana.

Rosy i szrony, błogosławcie Pana.
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana.
Lody i śniegi, błogosławcie Pana.

Dnie i noce, błogosławcie Pana.
Światło i ciemności, błogosławcie Pana.
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Niech cała ziemia błogosławi Pana, *
Jemu cześć, chwała na wieki.

Góry i pagórki, błogosławcie Pana.
Wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana.
Wszystkie źródła wodne, błogosławcie Pana.

Wszystkie morza i rzeki, błogosławcie Pana.
Wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana.
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana.
Dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana.

I wy, synowie ludzcy, błogosławcie Pana.
Jemu cześć, chwała na wieki.

O Izraelu, błogosław Pana,
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana.
Wszyscy słudzy Pańscy, błogosławcie Pana.

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana.
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana.
Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, błogosławcie Pana.

Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
Jemu cześć, chwała na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
Tobie cześć, chwała na wieki.

 
Ant. Pełen chwały jesteś, Panie, / i wywyższony na wieki. / Alleluja.
 

3 ant.  Chwalcie Pana * z niebios. / Alleluja.

Psalm 148
Hymn na cześć Stwórcy
Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków (Ap 5, 13)
 
 
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
 
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
 
Chwalcie Go, słońce i księżycu, *
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
 
Chwalcie Go, nieba najwyższe *
i wody, które są nad niebem.
 
Niech wychwalają imię Pana, *
albowiem On rozkazał, i powstały.
 
Utwierdził je po wszystkie czasy, *
nadał im prawo, które nie przeminie.
 
Chwalcie Pana na ziemi: *
potwory morskie i wszystkie głębiny.
 
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, *
gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy.
 
Góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
 
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *
płazy i ptactwo skrzydlate,
 
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
 
Młodzieńcy i dziewczęta, *
starcy i dzieci,
 
Niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.
 
Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
 
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Chwalcie Pana z niebios. / Alleluja.
 
 
CZYTANIE (Ez 37, 12b-14)
 
Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam – mówi Pan Bóg.
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
Ty siedzisz po prawicy Ojca.
Zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 
Ant. Pójdźcie za Mną, * a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Pójdźcie za Mną, / a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.
 
 
PROŚBY
 
Wytrwale błagajmy Boga, który posłał Ducha Świętego, aby był światłością serc wszystkich ludzi:
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.
 
Błogosławiony jesteś, Boże, nasza światłości,
Ty dla swojej chwały pozwoliłeś nam doczekać dnia, który się rozpoczyna.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.
 
Ty opromieniłeś ziemię światłem zmartwychwstania swojego Syna,
niech Twój Kościół zaniesie to światło wszystkim ludziom.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.
 
Ty przez Ducha Świętego oświeciłeś uczniów swego Jednorodzonego Syna,
ześlij Twojego Ducha na Kościół, aby go zachował w wierności.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.
 
Światłości narodów, pamiętaj o tych, którzy trwają jeszcze w ciemnościach,
otwórz ich oczy i serca, aby poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.
 
Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 
Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 

 

Nieszpory

23 stycznia – I Nieszpory z Niedzieli:

 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
HYMN
 

 

1. Boże, Stwórco wszystkich rzeczy,
Który władasz przestworzami,
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz,
Darem snu napełniasz noce.

2. Niech spoczynek nam przywróci
Sprawność znużonego ciała,
Myśl odświeży, a sumienie

Niech ukoi łaską skruchy.

3. Za miniony dzień składamy
Dzięki na początku nocy,
Ty nam pomóż swoją łaską

Być wiernymi Tobie, Boże.

4. Ciebie niechaj dusza sławi,
Ciebie pieśnią głos wychwala,
Ciebie trzeźwy umysł wielbi,

Ciebie czyste serce kocha.

5. Gdy głęboki mrok pochłonie
Blaski światła słonecznego,
Niech mu wiara się nie podda,

Lecz jaśnieje wśród ciemności.

6. Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

 

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
 
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
 
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
 
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
 
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
 
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
 
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
 
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od wschodu aż do zachodu słońca / niech będzie pochwalone imię Pana.
 

2 ant. Podniosę kielich zbawienia * i wezwę imienia Pana.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
 
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
 
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
 
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
 
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
 
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
 
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
 
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
 
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
 
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Podniosę kielich zbawienia / i wezwę imienia Pana.
 

3 ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.

Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Sługa Boży

 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
 
Lecz ogołocił samego siebie †
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
 
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
 
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
 
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
 
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
 
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, / dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.
 
 
CZYTANIE (Hbr 13, 20-21)
 
Bóg pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, * Tyś wszystko mądrze uczynił.
Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, / Tyś wszystko mądrze uczynił.
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Tyś wszystko mądrze uczynił.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, / Tyś wszystko mądrze uczynił.
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Jezus przyszedł do Galilei * i głosił Ewangelię Bożą. / Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. / Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Jezus przyszedł do Galilei / i głosił Ewangelię Bożą. / Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. / Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

PROŚBY

Chrystus ulitował się nad głodnymi ludźmi i dokonał dla nich cudów swej miłości. Pamiętając o nich, błagajmy Go w duchu szczerego oddania:
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Wyznajemy, że z Twojej łaskawości otrzymaliśmy dzisiaj wszystkie dobrodziejstwa,
 niech one nie pozostaną w nas daremne, lecz przyniosą obfity owoc.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów, miej w swojej opiece świadków, których posłałeś na całą ziemię,
 rozpal ich ogniem Ducha Świętego.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Spraw, aby wszyscy ludzie troszczyli się o postęp i pokój tego świata
 i ochoczo zaradzali naglącym potrzebom naszych czasów.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Lekarzu duszy i ciała, przynieś ulgę chorym, bądź przy konających,
 nawiedź nas i umocnij swoim miłosierdziem.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Przyjmij zmarłych do grona błogosławionych,
 których imiona są zapisane w księdze życia.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA
 
Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania,  abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content