Formacja

POSTULAT

Formacja. Bezpośredni etap przed nowicjatem – jest okresem upewnienia się o postawie i powołaniu kandydata. Trwa 1 rok i pozwala kandydatowi zapoznać się z bliska z życiem braci i sióstr w Koinonii oraz upewnić się, czy do tego życia czuje się naprawdę powołany. 


FormacjaNOWICJAT

Trwa 2 lata. Ma na celu:
– zapoznanie się z istotnymi wymaganiami życia wspólnotowego;
– wprowadzenie w praktykę rad ewangelicznych;
– dokładniejsze rozpoznanie Bożego powołania;
– przygotowanie do apostolskiej działalności wspólnoty (ewangelizacji, misji);
– umożliwienie wspólnocie poznania przydatności osoby do życia i posłannictwa wspólnoty.


FormacjaJUNIORAT

Jest to okres formacji następujący po nowicjacie, okres ślubów czasowych poprzedzający profesję wieczystą. Ma on doprowadzić osoby do pełnego odczytania własnego charyzmatu, pogłębienia formacji rozpoczętej w nowicjacie, doskonalić wykonywanie apostolstwa właściwego Koinonii, oraz wzmocnić związki z „Koinonią św. Pawła”.

 

 


FormacjaŚLUBY

Bracia i siostry we Wspólnocie składają te same śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Są one koniecznym środkiem w realizowaniu naszej Wspólnoty. Pozwalają nam traktować i miłować braci i siostry, których dał nam Bóg, nie przez pryzmat ciała i krwi, ale w wymiarze duchowym, tworząc między nami relacje, które pochodzą od Ducha Świętego, pozwalają nam żyć we wspólnocie dóbr oraz ukierunkowują na wspólne szukanie i pełnienie woli Bożej.

 

 


REGUŁA

Celem Koinonii św. Pawła jest doskonalenie miłości Chrystusa w swych członkach poprzez praktykę rad ewangelicznych oraz życie wspólnotowe stosownie do norm konstytucji, które są regułą. Jako nasze Zasady Życiowe z jednej strony włączają nas w życie Kościoła Powszechnego oraz inspirują korzystanie z jego myśli i duchowego dorobku, a z drugiej wyznaczają własne cechy duchowości naszej Wspólnoty. Dlatego rozważanie Zasad Życiowych powinno kształtować postawę życiową każdego brata i siostry.
Zasady Życiowe są wyrazem dorobku życia, myśli i duchowości wypracowanego przez pierwszą generację braci i sióstr – członków Koinonii św. Pawła. Stanowią wynik uświadomienia sobie wagi powołania oraz pracy nad jego coraz lepszym zrozumieniem i wcielaniem w życie. Ten proces powinien trwać dalej.
Naszym zadaniem jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań dla siebie i innych w zmieniającym się świecie, tak aby skutecznie realizować powołanie i misję, którą Bóg nas obdarzył (por.Vit.Cons.37).

Skip to content