Modlitwa


Nasza modlitwa inspirowana jest Słowem Bożym, z niego wypływa i nim się karmi. Otwarci na działanie Ducha Świętego pragniemy, aby Chrystus obecny w Piśmie Świętym kształtował nas na swoich uczniów i upodabniał do siebie.

Eucharystia

ModlitwaNasze życie braterskie we wspólnocie i nasza posługa wypływają z Eucharystii i do niej prowadzą. Ofiara Eucharystyczna stanowi szczyt i źródło życia Kościoła, a także centrum naszego życia. Biorąc w niej udział i przyjmując Komunię św., włączamy się coraz głębiej we wspólnotę z Chrystusem, Jego Kościołem, a także w naszą wspólnotę, którą Chrystus ustawicznie tworzy przez Eucharystię i wzajemną miłość. Każdą Eucharystię przeżywamy w wymiarze Paschy Chrystusa i w ten sposób całe nasze życie objęte jest wpływem tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a chrześcijańska nadzieja na zmartwychwstanie staje się źródłem dynamizmu i radości, którą możemy i powinniśmy dzielić się z innymi.

 

Modlitwa Liturgiczna

ModlitwaLiturgia godzin jest modlitwą uświęcenia dnia i ludzkiej działalności. Od wieków stanowiła jedną z najcenniejszych form modlitwy Kościoła. Sprawowana w określonych godzinach i miejscach sprawia, że Ofiara Eucharystyczna może przenikać i obejmować każdą godzinę życia ludzkiego.
Nasza Wspólnota bardzo ceni sobie tę modlitwę Kościoła i włącza się w nią, sprawując każdego dnia Jutrznię i Nieszpory w sposób wspólnotowy i otwarty dla wszystkich, którzy pragną modlić się z nami.

Jutrznia: dni powszednie: godz. 8.00
               sobota, niedziela i uroczystości: godz. 9.00
Nieszpory: dni powszednie: godz. 17.30
                  sobota, niedziela i uroczystości: godz. 18.00

 

Modlitwa osobista

Każda siostra i brat ma kochać i rozważać Pismo Święte, czerpiąc z niego pokarm dla swego życia. Codziennie poświęcamy 2 godziny na modlitwę osobistą (lectio divina). Chcemy, aby Jezus obecny w Swoim Słowie kształtował nas, byśmy mogli pełnić wolę Boga Ojca z radością i miłością.

 

 

Słowo Boże w modlitwie

Otwarci na działanie Ducha Świętego, pod Jego wpływem pragniemy, aby Chrystus obecny w Piśmie Świętym pod postacią słowa z jednej strony kształtował w nas wewnętrznego człowieka i uświęcał w prawdzie, a z drugiej prowadził do poznania Ojca i oddania Mu chwały (por. J 3, 23). Chcemy być w nieustannym kontakcie modlitewnym ze Słowem, przyjmując je „nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga”, „żywe i skuteczne” (por. 1 Tes 2, 13; Jk 1, 19-20; Hbr 4, 12). „Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie” (Dei Verbum 21).
Kult Pisma Świętego, które jest prawdziwym Słowem Bożym, napełnionym Duchem Świętym i udziela mądrości wiodącej ku zbawieniu, stanowi jedną z podstawowych tradycji naszej wspólnoty (por. J 6, 63; 2 Tm 3, 14-16).

 

Modlitwa Różańcowa

W naszej Wspólnocie czcimy Maryję jako Matkę Kościoła i Gwiazdę Ewangelizacji. Całe nasze życie wspólnotowe i osobiste, jak również naszą posługę ewangelizacyjną, zawierzamy Jej jako Matce każdego ucznia – naszej Matce. Wierzymy, że Maryja zajmuje szczególne miejsce w Bożym planie zbawienia. Wzywając z wiarą Jej wstawiennictwa u Boga i Jej Syna Jezusa Chrystusa, szczególnie cenimy sobie modlitwę różańcową, w której możemy w wierze kroczyć i trwać wraz z Maryją u boku Chrystusa, Jej Syna, a naszego Pana i Mistrza.
Codziennie Wspólnota ofiarowuje dziesiątkę różańca św. w intencji Ojca św. i wszystkich misjonarzy.

Skip to content