Dokumenty Kościoła

Encykliki:

Redemptor hominis (1979) O Odkupicielu człowieka

Redemptoris missio  (1990) O stałej aktualności posłania misyjnego

Fratelli Tutti.pdf  (2020)  O braterstwie i przyjaźni społecznej


Adhortacje:

Paweł VI
Evangelii nuntiandi – o ewangelizacji w świecie współczesnym

Jan Paweł II
Catechesi tradendae – o katechizacji w naszych czasach

Familiaris consortio – o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.

Christifidelis laici – o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II

Benedykt XVI
Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła

Franciszek
Evangelii gaudium – o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie

„Gaudete et exultate” –  O powołaniu do świętości w świecie współczesnym

Christus Vivit – do młodych i całego Ludu Bożego


Listy Apostolskie:

Novo millennio ineunte
Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Tertio millennio adveniente do biskupów, duchowieństwa i wiernych
w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000

Ubicumque et semper – List Apostolski w formie motu proprio
Papieża Benedykta XVI powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Misericordia et misera: Miłosierdzie i nieszczęśliwa – List apostolski papieża Franciszka na zakończenie Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia, 20 listopada 2016 r.


Nowa Ewangelizacja Dla Przekazu Wiary Chrześcijańskiej

Lineamenta


Dykasteria Nauki Wiary

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka 


Episkopat Polski

Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne – opinia teologiczna

        Watykański dokument o gender: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”.

 

Skip to content