Struktura

 

Struktura organizacyjna formacji i posługi katechistów

 

Aby zrealizować program stałej formacji i koordynacji posługi katechistów w parafiach Diecezji Kieleckiej, potrzeba odpowiedniej struktury. Podstawy struktury organizacyjnej stanowią trzy elementy: posługa katechisty w Diecezji Kieleckiej; szkoła katechistów; parafialne ekipy katechistów.

♦ Biskup Diecezjalny, na wniosek Księdza Proboszcza, poprzez ryt liturgiczny nadaje misję do posługi katechisty osobom, które otrzymały zaświadczenie ukończenia stosownego etapu formacji w szkole katechistów: na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

♦ Posługa katechisty (ewangelizatora dorosłych) spełniana jest na terenie i w strukturze duszpasterskiej danej parafii, pod bezpośrednim zwierzchnictwem i koordynacją Księdza Proboszcza jako odpowiedzialnego za przekaz wiary w parafii.

♦ Kandydatów na katechistów (ewangelizatorów dorosłych) typuje i rekomenduje Ksiądz Proboszcz, spośród świeckich parafian zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne, a także deleguje Księdza odpowiedzialnego za przyszłą ekipę z możliwością uczestnictwa w formacji. Selekcja kandydatów i uczestników formacji jest bardzo ważna: preferowane są osoby zaangażowane w życie parafii (także członkowie ruchów, wspólnot i stowarzyszeń), posiadające predyspozycje pedagogiczne i zdrowie psychiczne.

♦ Wszyscy katechiści, zobowiązani są do stałej formacji w ramach Szkoły katechistów, prowadzonej przez Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach (ul. Wileńska 1A; 25-411 Kielce), co stanowi warunek przedłużenia misji na kolejny rok.

♦ Katechista otrzymuje dyplom ukończenia danego etapu formacji, który stanowi podstawę ubiegania się o misję do pełnienia posługi, którą nadaje Biskup Diecezjalny na wniosek Księdza Proboszcza: na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

♦ Szkoła katechistów współpracuje ściśle z P.T. Księżmi Proboszczami, ponieważ świecki katechista jako ewangelizator dorosłych w parafii podlega Księdzu Proboszczowi.

♦ Każdy katechista, pełni swoją posługę w ramach parafialnej ekipy katechistów, która podlega Księdzu Proboszczowi, który koordynuje posługę katechistów w parafii.

 

Zakładane cele i efekty kształcenia

Podstawowym celem szkoły katechistów jest pomoc osobom świeckim w odkrywaniu ich powołania „uczniów – misjonarzy” (to powołanie do głoszenia Ewangelii) oraz formacja do pełnienia ich misji (posługi) duszpasterskiej w parafii (ewangelizacja ochrzczonych).

Chcemy tak poprowadzić formację naszych kandydatów na katechistów, aby odkrywali, że wypełniając swoją misję świeckich katechistów, realizują również samych siebie[1]. Zdobyte umiejętności mają im pozwolić tworzyć w swoich parafiach przestrzeń wspólnoty, środowisko do dzielenia się wiarą, do okazywania autentycznej troski, również charytatywnej.

Katechiści będą mogli także animować małe grupy parafialne. Głównym ich zadaniem jest pomoc w parafii w formacji wiernych w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Tok formacji w Szkole katechistów ma także wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów międzyosobowych i w pracy z grupą.

Chcemy potraktować priorytetowo kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, głoszenie Słowa Bożego, wtajemniczenie w przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem oraz praktyczną ewangelizację.

Konkluzja

Ustanawiając posługę świecką katechisty, papież Franciszek w Antiquum ministerium, kieruje przesłanie do świeckich, aby rozpalili w sobie gorliwego ducha ewangelizacji, podejmując wezwanie do świadectwa i odważnego głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie w sposób dostosowany do realiów swego stylu życia oraz przesłanie do duchownych, aby uznali w świeckich pełnoprawnych współpracowników w posłudze apostolskiej, wystrzegając się wszelkiego klerykalizmu i traktowania laikatu jako wiernych niższej kategorii[2].

Wymaganiom tym wyszedł naprzeciw Ks. Biskup Jan Piotrowski Ordynariusz Diecezji Kieleckiej[3], zatwierdzając posługę katechisty w parafiach i erygując Szkołę Katechistów. Należy podkreślić, że chodzi o formację katechistów świeckich, którzy są członkami parafii terytorialnej (zamieszkują w niej), co daje gwarancję zachowania stałej posługi (ciągłej i stabilnej), niezależnej od okresowych zmian duszpasterzy (Księża Wikariusze i Ksiądz Proboszcz).

Wprowadzając posługę świeckiego katechisty w parafiach Diecezji kieleckiej, należy ją postrzegać w perspektywie decyzji papieża Franciszka wyrażonej w Liście Apostolskim Antiquum Ministerium; misji nowej ewangelizacji; duszpasterskiej przyszłości Kościoła i obserwowanego postępującego braku powołań kapłańskich[4]; misyjnej odnowy parafii i duszpasterskiego nawrócenia, w którym uznajemy, że księża duszpasterze potrzebują do współpracy przygotowanych świeckich pomocników, którzy potrafiliby włączyć się w troskę o liturgię, w przygotowanie do sakramentów, prowadzenie grup parafialnych, oraz inicjowanie dzieł miłosierdzia.

 

 

[1] „Posługa katechisty posiada wartość powołaniową (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8), ponieważ „ostatecznym celem ewangelizacji jest spełnienie ludzkiego życia”, Dyrektorium o Katechizacji, 30.

[2]  „Duch wzywa również dziś mężczyzn i kobiety aby wyruszyli w drogę, wychodząc na spotkanie wielu, którzy oczekują na poznanie piękna, dobra oraz prawdy wiary chrześcijańskiej. Zadaniem Pasterzy jest wspieranie tej wędrówki i wzbogacanie życia wspólnoty chrześcijańskiej poprzez uznanie posług świeckich” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 5).

[3] „Niczego nie odbierając misji właściwej Biskupowi, będącemu pierwszym katechistą swojej diecezji wraz z prezbiterium, które dzieli z nim tę samą troskę duszpasterską, konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 5).

[4]  „Godny pochwały jest ów zastęp tak bardzo zasłużony w dziele misyjnym, mianowicie zastęp katechistów, mężczyzn jak i niewiast, którzy pełni apostolskiego ducha, są dzięki swej wybitnej pracy szczególną i wręcz nieodzowną pomocą przy rozszerzaniu wiary i Kościoła. W naszych czasach, kiedy odczuwa się brak kapłanów do głoszenia Ewangelii tak licznym wiernym i do wykonywania posługi duszpasterskiej, urząd katechistów posiada szczególne znaczenie” (Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content