Ewangelizacja


Czym jest Nowa Ewangelizacja?

 

Ojciec święty Jan Paweł II na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji – „patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti 9.03.1983).

Ewangelizacja nowa w zapale to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary.

 

EwangelizacjaEwangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza – jest to propozycja dla każdego człowieka na dziś. Nową metodą jest też zaangażowanie każdego członka Kościoła, a zwłaszcza świeckich do tego dzieła.

 

 

EwangelizacjaEwangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego. Chodzi o to, aby głosić Dobrą Nowinę językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Różne sposoby przekazu Ewangelii wypływają z pojęcia „inkulturacja” i mają służyć rozgłaszaniu całej treści objawionej prawdy.

 

 

W służbie Nowej Ewangelizacji w Kościele

Nasza wspólnota powstała jako owoc wspólnej posługi ewangelizacyjnej i dla tej posługi, która stanowi nasz najgłębszy charyzmat, realizowany na różne sposoby. Misja ta została nam zlecona przez Kościół i pełnimy ją w jego imieniu. Nakaz głoszenia Dobrej Nowiny i budowania Królestwa Bożego (por. Mk 16,15n; Mt 28,18n; Mt 10,7) otrzymaliśmy od Kościoła i za pośrednictwem Kościoła, który nas posyła, aby prowadzić dzieło ewangelizacji. To właśnie Kościół daje gwarancję autentyczności i prawdziwości przekazu zbawczej prawdy, do rozszerzania której zostaliśmy powołani (por. RMis 9). Naszym obowiązkiem w zakresie apostolstwa jest włączanie się w organiczną całość duszpasterskiego działania Kościoła, powszechnego i lokalnego, w ramach właściwego nam celu apostolskiego. Wszystko co czynimy, pragniemy czynić dla budowania Kościoła, przez Kościół i w Kościele.

Naszą posługę ewangelizacyjną pragniemy spełniać w jedności z Kościołem, modląc się i pracując po to, „aby w Lud Boży, w Ciało Pańskie i Świątynię Ducha Świętego weszła pełnia całego świata i aby w Chrystusie, który jest Głową wszystkiego, oddawana była Stworzycielowi i Ojcu wszystkiego wszelka cześć i chwała” (por. KK 17).
W zakresie posługi ewangelizacyjnej Koinonia pragnie przyczyniać się do budowania jedności Kościoła Chrystusowego, podejmując współpracę w misji głoszenia Ewangelii z innymi katolickimi wspólnotami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi zgodnie.


W służbie Nowej Ewangelizacji  w świecie

EwangelizacjaStaramy się przepajać duchem Ewangelii przestrzenie życia ludzkiego, społecznego urzeczywistniając nową ewangelizację. Apostolstwo nasze pragnie wnieść także swój wkład w rozwój ducha ludzkiego ożywiając te wartości, które tworzą kulturę chrześcijańską, a więc: uznanie wartości osoby i jej niezbywalnej godności, świętość życia ludzkiego, centralną rolę rodziny, poszanowanie praw osoby i narodów. Realizujemy tę ewangelizację podejmując ją w Polsce, w świecie, organizując też wyjazdy misyjne.

 

Misje

Sobór Watykański II w Dekrecie Ad gentes (1965) podał definicję misji: „specjalne przedsięwzięcia, które wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują w celu wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów lub grup społecznych jeszcze nie wierzących w Chrystusa” (DM 6). W ramach tejże misji „Koinonia św. Pawła” podejmuje wyjazdy misyjne w celu głoszenia Chrystusa ludziom jeszcze nie ochrzczonym.

Podstawowa działalność misyjna nigdy nie została zakończona. Jest ona stałą misją niesienia Ewangelii ludziom, którzy do tej pory nie poznali Chrystusa (RMis 31). Odbiorcami misji ad gentes są narody i grupy społeczne, które nie wierzą w Chrystusa, czy też wśród których Kościół się nie zakorzenił, a ich kultura nie doznała wpływu Ewangelii. Zatem jest to ta działalność, którą Kościół prowadzi wśród jeszcze nie wierzących.

Ks. Marian Królikowski, wraz z towarzyszącą mu ekipą osób z „Koinonii św. Pawła”, podejmował wiele misji zagranicznych w celu głoszenia Ewangelii, formowania wspólnot w Kościele oraz promocji dzieła nowej ewangelizacji, zgodnie z dewizą: „aby biegło Słowo Boże” (por. 2 Tes 3,1). Naszą radością jest to, że kilkanaście razy wyjeżdżaliśmy do Kazachstanu. Ponadto Słowo Boże głosiliśmy w Uzbekistanie, Rosji, na Białorusi, na Litwie i Łotwie, na Ukrainie, na Węgrzech. „Koinonia św. Pawła” podejmowała też posługę na zachodzie Europy: w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Rosji, a także w ojczystej ziemi Jezusa Chrystusa – w Izraelu oraz w Afryce.

 

 Ewangelizacja indywidualna

Oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania i ważne przekazywanie Dobrej Nowiny indywidualnie, od osoby do osoby. Nie można zapominać o tej formie, która sięga osobistego sumienia człowieka, która polega na przekazywaniu swego doświadczenia wiary drugiej osobie (por. EN 46). Program ewangelizacyjny i formacyjny Koinonii zakłada przygotowanie do takiej ewangelizacji. Członkowie Koinonii, a także osoby z nią związane lub należące (stowarzyszone) do Wspólnoty starają się podejmować ewangelizację indywidualną w swych środowiskach życia, aby w ten sposób nieść Dobrą Nowinę ludziom znękanym i potrzebującym.

Skip to content