Prezentacja

 

Szkoła Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK) jest projektem pastoralnego wdrażania nowej ewangelizacji w parafiach Diecezji Kieleckiej i dotyczy formacji świeckich katechistów[1], których misją jest parafialna katecheza ewangelizacyjna dorosłych.

Zarówno SKDK, jak i realizowana w niej formacja katechistów, jest praktyczną odpowiedzią na potrzebę katechezy dorosłych w parafiach Diecezji kieleckiej oraz inicjatywą urzeczywistniającą posługę świecką katechisty, ustanowioną przez Papieża Franciszka[2].

Cechą charakterystyczną Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej, jest jej chrystocentryczny charakter. W swoim programie podejmuje formację biblijno – teologiczną oraz znajomość człowieka i kontekstu społecznego życia i posługi członków Kościoła w świecie współczesnym. Troską wyrażoną w programie formacji jest pragnienie, aby katechista znał „wielkie etapy historii zbawienia: Stary Testament, Nowy Testament i historię Kościoła w świetle misterium paschalnego Jezusa Chrystusa; trzon chrześcijańskiego orędzia i doświadczenia: symbol wiary, liturgię i sakramenty, życie moralne i modlitwę; podstawowe elementy nauczania Kościoła dotyczące głoszenia Ewangelii i katechezy”[3].

Katecheza ewangelizacyjna dorosłych[4], jest jednym z narzędzi krzewienia Nowej Ewangelizacji (ewangelizacja ochrzczonych)[5], rozumianej jako „głoszenie osoby Chrystusa tym, którzy Go nie znają lub o Nim zapomnieli: z nowym zapałem, nowymi metodami i przy użyciu nowych środków wyrazu”[6], oraz definiowanej współcześnie jako „misja Kościoła”[7].

Mając na uwadze misyjną odnowę Kościoła Diecezji Kieleckiej rozumianą jako „autoewangelizacja”[8] wspólnoty wiernych jaką jest parafia, oraz realizację „nawrócenia duszpasterskiego”[9], rozumianego jako zmianę stylu duszpasterstwa i wprowadzenie nowych form duszpasterskich, a przede wszystkim biorąc pod uwagę potrzebę parafialnej „ewangelizacyjnej katechezy dorosłych”, proponujemy program służący formacji świeckich katechistów[10].

Pragniemy w ten sposób podjąć praktyczną realizację ustanowionej w Diecezji Kieleckiej posługi katechisty[11], która zgodnie z dekretem jaki wydał Ks. Biskup Jan Piotrowski, powinna być realizowana przez wybranych wiernych świeckich w każdej parafii na terenie Diecezji Kieleckiej[12].

 

 

[1] Dnia 10 maja 2021 roku, Papież Franciszek ustanowił w Kościele Rzymskokatolickim posługę świecką katechisty (Por. List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8). Decyzja Papieża z jednej strony niewątpliwie wzmacnia rolę świeckich w Kościele, odwołując się do starożytnej eklezjalnej tradycji. Z drugiej – domaga się praktycznego urzeczywistnienia w Kościele partykularnym (diecezji).

[2] Por. Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8.

[3] Dyrektorium o Katechizacji (DOK) 144.

[4] Rozumiana jako „katecheza, która wychodzi na misję i formuje do misji, towarzysząc chrześcijanom w dojrzewaniu postaw wiary i uświadamiając im, że są uczniami – misjonarzami, powołanymi do czynnego uczestnictwa w głoszeniu Ewangelii…”, DOK 50. Por. Franciszek, EG 23.

[5] Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio, 33.

[6] Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi, 17 oraz Jan Paweł II, wezwanie do nowej ewangelizacji „nowej w swoim zapale, nowej w swych metodach i nowej w środkach wyrazu” (Haiti 9.03.1983 r.).

[7]Nowa ewangelizacja jest zatem synonimem misji”, Lineamenta do XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, 10. Por. Benedykt XVI, List Apostolski UBICUMQUE ET SEMPER.

[8] „Duchowość nowej ewangelizacji realizuje się dziś przez duszpasterskie nawrócenie, które nakłania Kościół do tego, by spełniał się jako wyruszający w drogę i stawiał się w permanentnym stanie misji”, DOK 40. Por. Franciszek, EG 20-33.

[9] „Duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium duszpasterskiego, że «zawsze się tak robiło». Zachęcam wszystkich do śmiałości i kreatywności w tym zadaniu przemyślenia na nowo celów, stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty” (Franciszek, EG 33).

[10] To od Biskupów zależy obecnie, jaki kształt ta posługa przyjmie w naszym lokalnym Kościele – to, kto ją będzie mógł otrzymać i jakie kryteria będzie musiał spełnić. „Zapraszam, zatem, Konferencje Biskupów do urzeczywistnienia posługi katechisty, ustalając konieczną ścieżkę formacyjną oraz kryteria normatywne wymagane do otrzymania tejże posługi, a także znajdując odpowiednie formy służby, jaką podejmą osoby powołane do jej pełnienia zgodnie z tym, co zostało wyrażone w niniejszym Liście apostolskim” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 9).

[11] „Posługi tego rodzaju z pozoru wydają się czymś nowym, ale w rzeczywistości zgadzają się z dawnymi doświadczeniami Kościoła na przestrzeni jego długich dziejów – posługi takie, jak np. katechistów, […] są jak najbardziej korzystne w zakładaniu Kościoła, ożywianiu go i powiększaniu, a także mogą sprawić, że będzie on bardziej promieniował wokoło i dotrze do tych, którzy stoją z daleka” (Św. Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 73. Por. Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 7).

[12] „Niech Pasterze nie przestają przyjmować zachęty Ojców Soborowych, którzy przypominali: „Wiedzą mianowicie pasterze, iż nie po to ustanowieni zostali przez Chrystusa, aby całe zbawcze posłannictwo Kościoła w stosunku do świata wziąć na siebie samych, lecz że ich zaszczytnym zadaniem jest tak sprawować opiekę pasterską nad wiernymi i tak uznawać ich posługi oraz charyzmaty, żeby wszyscy oni pracowali zgodnie, każdy na swój sposób, dla wspólnego dzieła” (Lumen Gentium, 30). Rozeznanie darów, których Duch Święty nigdy nie skąpi swojemu Kościołowi, niech będzie dla nich należnym wsparciem tak, aby urzeczywistnić posługę katechety/katechisty dla wzrostu powierzonej im wspólnoty” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 11).

 

 

 

 

 

 

Skip to content