Słowo Boże w życiu konsekrowanym

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego, dnia 16 maja w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” odbyła się konferencja pod hasłem „Słowo Boże w życiu konsekrowanym”. Zgromadziło się ponad 100 osób konsekrowanych z różnych stron Polski. Gościliśmy wśród nas Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej, który wygłosił nam pierwszą konferencję zatytułowaną „Radość chrześcijańska stylem życia konsekrowanego”.  Ks. Biskup Jan wskazał na źródło radości chrześcijańskiej, którą jest Jezus Chrystus i przedstawił, że samo Słowo wzywa nas do radości, która jest niezależna od sytuacji oraz okoliczności. Także w trudach i utrapieniach chrześcijanin odnajduje powód do radości.

 

 

 

 

Ks. prof. Stanisław Dyk podczas swego wykładu [„Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem (J 6, 63)”] udzielił wielu cennych wskazówek, jak każdego dnia mamy odbywać podróż do źródła, do Chrystusa żyjącego w Słowie Bożym. Aby odkryć obecność Jezusa i Jego życie, lektura Pisma Świętego winna odbywać się w Duchu Świętym, bo to Duch Święty ożywia Słowo.

 

Ks. Bp Grzegorz Ryś podejmując temat „Słowo Boże buduje wspólnotę”, na przykładzie Reguły św. Benedykta i Reguły św. Franciszka ukazał, w jaki sposób wspólnoty życia konsekrowanego prowadzone Słowem Bożym, żyjące na co dzień Ewangelią, stają się „żywą pamięcią” czyli przedłużeniem ideału pierwszej wspólnoty Jerozolimskiej.

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. Waldemar Turek  wygłosił konferencję pt.: „Nieznajomość Pisma świętego jest  nieznajomością Chrystusa. Rola Słowa Bożego w życiu monastycznym na podstawie wybranych tekstów św. Hieronima”. Przybliżając nauczanie św. Hieronima, wskazał, jak ważne jest poznanie Pisma świętego i zażyłość ze Słowem Bożym, ponieważ prowadzi nas to do poznania Chrystusa zgodnie z Objawieniem, do zażyłej relacji z Nim oraz do naśladowania Go.

 

 

 

 

O. prof. Jerzy Gogola w swoim wystąpieniu („Słowo Boże źródłem duchowości”) pokazał bogactwo Słowa Bożego, które jest źródłem życia duchowego jako komunii ze Słowem Żywym. Ojciec podkreślił także, że autentyczna mistyka chrześcijańska jest zawsze zgodna z Objawieniem.

 

Ks. Marian Królikowski w konferencji zatytułowanej „Maryja, Niewiasta wiary w Słowo (zob. Łk 11, 28)” ukazał Maryję Matkę Jezusa i Matkę Kościoła jako wzór w słuchaniu i przyjęciu z wiarą Słowa Bożego. Wszyscy chrześcijanie, a szczególnie osoby konsekrowane, mogą naśladować Maryję – Niewiastę wiary,  ponieważ Ona sama wzrastała w wierze.

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie w konferencji, którą wygłosił ks. dr Sławomir Nasiorowski („Życie konsekrowane świadectwem Słowa”) podjęliśmy temat świadectwa, jakie osoby konsekrowane winny dać światu o Jezusie – Słowie Wcielonym. Uwieńczeniem tej Konferencji była celebracja Eucharystii.

Skip to content