Kursy ewangelizacyjne – etap podstawowy

Ewangelizacja

 

1. Kurs Nowe Życie z Bogiem

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał    życie wieczne” (J 3, 16).

Kursy ewangelizacyjne. Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent. Kurs Nowe Życie z Bogiem pomoże Ci odkryć ten dar, aby go na nowo przyjąć i nim żyć. Dokonuje się to poprzez spotkanie z Bogiem, który pierwszy nas umiłował, i który z miłości do nas posłał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa – Jedynego Zbawiciela i Pana. Kursy ewangelizacyjne – aktualny program. 


kursy ewangelizacyjne2. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

„Wszyscy oni trwali na modlitwie” (Dz 1, 14a)

Modlitwa jest uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Ten Kurs nie tylko ukazuje sens i cel modlitwy osobistej, wspólnotowej i liturgicznej, ale także daje doświadczenie takiej modlitwy przeżywanej w wymiarze Pięćdziesiątnicy. Kursy ewangelizacyjne – aktualny program.

 


kursy ewangelizacyjne3. Kurs Emaus

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24, 32)

Kurs ten pomaga poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. Tak jak uczniowie z Emaus ruszyli w drogę ze Zmartwychwstałym Jezusem, tak samo my chcemy iść tą drogą, aby On sam wyjaśniał nam Pisma, aby przemienił nas w świadków, którzy osobiście spotkali się ze Zmartwychwstałym Panem. Kursy ewangelizacyjne – aktualny program. 


kursy ewangelizacyjne4. Kurs Jan

„Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. (J 15, 8)

Zapraszamy Cię do udziału w Kursie Jana, który odkrywa przed nami sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? To wszystko przed tobą! Kursy ewangelizacyjne – aktualny program. 


kursy ewangelizacyjne5. Kurs Jezus wg 4 Ewangelistów

„Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.” (J 20, 30-31)

Kim jest Jezus dla ciebie? Zapraszamy cię do uczestnictwa w tym kursie, który ukazuje Osobę Jezusa Chrystusa widzianego oczami czterech Ewangelistów – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, aby Go poznać, pokochać, naśladować i głosić! Kursy ewangelizacyjne – aktualny program. 


kursy ewangelizacyjne6. Kurs Biblijna Historia Zbawienia

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. (Hbr 1, 1-2)

Pochylając się nad Słowem Bożym, zgłębiając pełne miłości zbawcze działanie Boga w życiu Narodu Wybranego, w życiu Kościoła, uczymy się historiozbawczego rozumienia Biblii i możemy w nowy sposób spojrzeć na nasze życie. Ten Kurs pomaga nam odkryć, że historia zbawienia jest historią, którą Bóg realizuje w naszym życiu. Kursy ewangelizacyjne – aktualny program. 


kursy ewangelizacyjne7. Kurs Mojżesz

„Tak powiesz: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was.”  (Wj 3, 15)

Bóg wybrał Mojżesza, aby wyprowadzić Naród Wybrany z niewoli egipskiej i doprowadzić do Ziemi Obiecanej. Ten kurs pokazuje drogę pasterza i lidera oraz Ludu Bożego, którzy wspólnie wędrują w pielgrzymce wiary do Ziemi Obiecanej, którą jest życie wieczne. Zapraszamy na ten Kurs osoby mające odpowiedzialność za innych w rodzinie, wspólnocie, Kościele. Kursy ewangelizacyjne – aktualny program. 

 


 

Skip to content