Konferencja o liturgii

Konferencja o LiturgiiKonferencja o Liturgii

W dniu 8 czerwca w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA: ?WIARA ? LITURGIA ? EWANGELIZACJA?. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego ?Koinonia św. Pawła?. W Konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w życiu Kościoła: księża, klerycy, osoby konsekrowane oraz osoby świeckie. Celem Konferencji było ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy wiarą, liturgią i ewangelizacją. Problem nie polega jedynie na tym, aby ukazać, jak wierzący przeżywają liturgię, lecz raczej: czy żyją liturgią, którą celebrują?

Konferencja o LiturgiiPodczas sesji przedpołudniowej zostały wygłoszone trzy wykłady.

Ks. dr hab. Waldemar Turek (Kapłan diecezji płockiej, patrolog, specjalista z zakresu klasycznej literatury chrześcijańskiej; pracownik łacińskiej sekcji Watykańskiego Sekretariatu Stanu) przedstawił ?Wiarę, liturgię i życie codzienne ? niektóre spostrzeżenia św. Jana Chryzostoma?. Pokazał, w jaki sposób realizowała się współpraca duchowieństwa i świeckich w dziedzinie przekazu wiary w Kościele pierwszych wieków. Św. Jan Chryzostom uważał, iż ideał ewangeliczny jest ten sam dla wszystkich: zarówno świeccy jak i osoby konsekrowane mają osiągnąć ten sam stopień doskonałości, ale na różnych drogach. I wszyscy mają kochać Kościół jak nasze wspólne ciało. Ta miłość winna wyrażać się w braniu na siebie większej odpowiedzialności za wspólnotę wierzących. To zaś przysłuży się wszystkim na drodze do świętości.

Po tym wystąpieniu Ks. prof. Stanisław Czerwik (Profesor teologii liturgii, wykładowca liturgiki w WSD Kielce oraz na UPJPII w Krakowie, konsultor Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów) ukazał ?Tajemnicę wiary w liturgii i życiu chrześcijańskim?. Opierając się na współczesnych dokumentach dotyczących Eucharystii i liturgii, ks. Profesor podkreślił znaczenie duchowości eucharystycznej w życiu chrześcijańskim. Duchowość eucharystyczna przejawia się m.in. w takich formach jak: słuchanie Słowa Bożego, nawrócenie, upamiętnienie, ofiara. Chrześcijanin autentycznie przeżywający Eucharystię pielęgnuje w swym życiu postawę milczenia, adoracji oraz radości chrześcijańskiej. Z Eucharystii wypływa misja chrześcijan, dlatego można ją nazwać: ?chlebem misji?.

Ostatnim wykładem przedpołudniowej sesji był temat Ks. Mariana Królikowskiego (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego ?Koinonia św. Pawła?, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji), który przedstawił związek pomiędzy liturgią i ewangelizacją. Liturgia jest równocześnie ?źródłem i szczytem? wiary oraz ewangelizacji: czyli zarazem ?punktem wyjścia i dojścia? dla wiary i ewangelizacji. Liturgii Kościoła nie możemy postrzegać jako ?problemu do rozwiązania?, ale widzieć i ukazywać jako źródło z którego powinniśmy obficie czerpać: można powiedzieć, że przyszłość chrześcijaństwa (na Zachodzie), zależy w dużej mierze od tego, czy Kościół będzie zdolny uczynić ze swej liturgii źródło życia duchowego wierzących.

Konferencja o Liturgii – sesja popołudniowa

W sesji popołudniowej ks. dr Henryk Jagodziński (Doktor prawa kanonicznego, dyplomata watykański, pracuje w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej) ukazał niektóre aspekty wzajemnej relacji wiary i środków społecznego przekazu. Czerpiąc z dokumentów Kościoła zarysował w jaki sposób kształtowała się świadomość chrześcijan dotycząca wagi środków społecznego przekazu w dziedzinie przekazu wiary. Stopniowe eliminowanie religii przyczyniło się do rozwoju politycznej poprawności, co w sposób znaczący kształtuje obecnie świadomość kulturową w mediach. Ważnym zadaniem Kościoła jest edukacja wierzących, aby właściwie korzystali z mediów, które mają pełnić służebną rolę w stosunku do ewangelizacji.

Ostatni wykład poprowadził ks. Marian Królikowski mówiąc o tym, że Liturgia jest szkołą wiary i modlitwy. Kościół żyje dzięki sprawowaniu liturgii, będącej źródłem energii życiowej dla Nowiny, która przepowiedziana powraca znowu do liturgii jako skutecznego jej dopełnienia. Lex credendi i lex orandi (prawo wiary prawem modlitwy) tworzą jedną całość, w której trudno nawet dostrzec, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. Nowa ewangelizacja będzie zatem musiała uczynić z liturgii swoją przestrzeń życiową, aby wypełniająca się głoszona Nowina osiągnęła swoje pełne znaczenie. Wystarczy wspomnieć nie tylko o możliwościach duszpasterskich, ale również o wartości znaczeniowej, jaką niosą niektóre obrzędy. Począwszy od chrztu a skończywszy na pogrzebie, wszyscy zdają sobie sprawę jak wielki tkwi w nich potencjał do przekazu orędzia, które kiedy indziej nie zostałoby usłyszane. Słowo kapłana wygłaszane w tych okolicznościach, powinno być zdolne do sprowokowania pytania o sens życia, zaczynając właśnie od samego sprawowania sakramentu i znaków, które są jego wyrazem.

W sprawowaniu Eucharystii przepowiadanie i znaki są pełne treści, które wykraczają poza kapłana i jego osobę. Duch Święty pozwala doświadczyć tego, że serca doznają przemiany i pod wpływem Jego łaski są tak kształtowane, aby stały się otwarte na przyjęcie daru zbawienia. Ta więź pomiędzy nową ewangelizacją a liturgią oraz pomiędzy liturgią a działaniem Ducha Świętego, pozwala sprowokować każdego wierzącego do zastanowienia się nad spoczywającą na nas odpowiedzialnością i nad świadectwem, które mamy dawać naszym stylem życia.

Konferencja o Liturgii. ?Złotą nicią? łączącą wszystkie tematy Konferencji była próba uchwycenia związku między ?wiarą, liturgią i ewangelizacją? poprzez wprowadzenie uczestników w tajemnicę wiary (misterium chrześcijańskie), która następnie była celebrowana w liturgii. Dlatego na zakończenie uczestnicy Konferencji wzięli udział w modlitwie liturgicznej Nieszporach i Eucharystii.

Skip to content