Program formacyjny cz.2.

 

1. Jezus Chrystus – Nauczyciel wiary i życia

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, i poucza nas jak mamy żyć na tym świecie (por. Hbr 12, 2; Tt 2, 12)

Przeżywaliśmy Rok Wiary, ale „być chrześcijaninem” nie jest kwestią pory roku: to kwestia całego życia! Kim jest chrześcijanin? W co wierzy chrześcijanin? Jak żyje chrześcijanin?… Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy wpatrując się w osobę i życie Jezusa „zgodnie z Pismem” (por. 1 Kor 15, 3n).

 


2. Jezus Chrystus nasz Arcykapłan

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2). „Jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2, 5): Chrystus Kapłan, to pośrednik między Bogiem i ludźmi. Chrystus otoczony chwałą jest Synem Bożym i naszym bratem, a więc doskonałym pośrednikiem. „Arcykapłan” jest w gruncie rzeczy imieniem, które najlepiej oddaje pozycję Chrystusa otoczonego chwałą. Jest imieniem, które zostało oznajmione przez samego Boga, kiedy powiedział: „Ty jesteś kapłanem” (Ps 110/109, 4; Hbr 5, 6.10; 7, 11-28). Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza, że Chrystus jest naszym arcykapłanem, „świętym, niewinnym, nieskalanym” (7, 26), który „złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (9, 14).

Cel: Przylgnąć do Jezusa, który złożył w ofierze siebie za każdego z nas

Czas: 4-5 dni

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych i duchownych, dla przygotowujących się do kapłaństwa


3. Jezus i Samarytanka – Spotkania przy studni Słowa i Ducha.

„Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni” (J 4,6): to dla ciebie Jezus był zmęczony drogą. Rozważania Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, poprowadzą nas „do studni w Sychar”, aby słuchać słów Jezusa, który pragnie rozmawiać również z nami.  Przy „studni Słowa Bożego” wszyscy jesteśmy spragnieni i żebrzący o dar życia i Ducha (por. J 6,63). Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, z naszym pragnieniem miłości i naszymi poszukiwaniami miłości na złych drogach grzechu, gdy tymczasem „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

 

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla osób świeckich, duchownych i konsekrowanych


4. Jezus – Przyjaciel grzeszników

(Lectio divina na temat postawy Boga wobec grzeszników)

Dlaczego, według Jezusa, celnicy i nierządnice wyprzedzają innych w drodze do Królestwa Bożego? Czyżby stanowili jakąś szczególnie uprzywilejowaną grupę? Jeśli w Królestwie Bożym przebywa takie „podejrzane towarzystwo”, to może wcale nie warto się tam spieszyć?
W czasie tych kilku dni poznamy prawdziwe oblicze Boga, które objawił nam Jezus Chrystus: „Ojca Miłosierdzia”. Na nowo odkryjemy prawdę o miłosiernej miłości Boga, który nie brzydzi się grzesznikami – czyli nami – ale wręcz przeciwnie, w Jezusie przychodzi do nas, aby zamieszkać wśród nas, aby objawić nam swoje prawdziwe oblicze i okazać miłosierdzie.
Zapytamy, jak Jezus traktował grzeszników? Uczynimy to, aby zobaczyć jak Bóg traktuje grzeszników.
Było to zachowanie i postawa tak ważne w życiu Jezusa – patrząc na ilość Jego słów i gestów – że może być nazwane „Ewangelią w Ewangelii – Dobrą Nowiną w Dobrej Nowinie”!

Cel: Odkryć oblicze Boga miłosiernego

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; dla parafii, jako rekolekcje; dla głoszących Słowo Boże; dla każdego, kto ma problemy z uznaniem własnego grzechu


5. Jezus Sługa Jahwe

Oto mój Sługa!” (Iz 42,1). Kto jest owym Sługą Boga? „O kim to prorok mówi: o sobie, czy też o kimś innym? – zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie” (por. Dz 8, 26-39). Chcemy w świetle Słowa Bożego z Księgi Izajasza (42,1-7; 49,1-7; 50,4-9; 52,13?53,12) ukazać życie i śmierć Jezusa, które zostały zapowiedziane proroczo w czterech Pieśniach mówiących o Słudze Jahwe: tajemniczej postaci Mesjasza pokornego, cierpiącego mękę i śmierć. Jezus był zmuszony przemyśleć własne najgłębsze powołanie w świetle tych Pieśni, przejmując je na siebie jako formę własnego życia: do tego stopnia, że również w ich świetle interpretował własną śmierć.

 

Cel: Ukazać życie i śmierć Jezusa, które zostały zapowiedziane proroczo w czterech Pieśniach mówiących o Słudze Jahwe.

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; dla parafii, jako rekolekcje; dla głoszących Słowo Boże.


6. Józef egipski – człowiek na trudne czasy

Jak odbudować utracone relacje braterstwa i miłości w rodzinie i wspólnocie?
(Lectio divina na temat historii Józefa Egipskiego)

Rozważając historię Józefa egipskiego, który jest typem Jezusa, odkryjemy, że miłość nie tylko prowokuje nienawiść, ale ją demaskuje. Potrzebna jest ta droga: miłość musi być ukrzyżowana, aby mogła wchłonąć w siebie nienawiść. Miłość bezwarunkowa może zrodzić taką samą miłość w drugim człowieku, gdy zostanie oczyszczone serce człowieka kochanego. Nie możemy stanąć przed Jezusem bez naszych braci.

Cel: Przejść drogę oczyszczenia serca, by stanąć przed Bogiem razem z naszymi braćmi

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla rodzin, osób przeżywających problemy w relacjach rodzinnych; dla parafii, jako rekolekcje.


7. Józef – człowiek sprawiedliwy

(Lectio divina na temat roli św. Józefa, ojca i opiekuna Jezusa Chrystusa)

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.” (Łk 2, 30-31)

Ewangelie dzieciństwa przekazują nam Dobrą Nowinę „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 11). Kościół poprzez głoszone Słowo Boże nieustannie nas ewangelizuje i czyni to także w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Jak patrzeć na Dzieciątko Jezus, aby nie zatrzymać się na pozorach, ale widzieć w Nim Zbawiciela? Jak odkryć najgłębsze tajemnice wiary i zbawienia, które są ukryte i otoczone rodzinną atmosferą Nazaretu? Jak odkryć na nowo tajemnicę ojcostwa?
Odpowiedzieć na te pytania oraz odkryć tajemnicę Jezusa, pomoże nam wyjątkowy świadek, jedyny przyjaciel Chrystusa Pana, który o swojej wierze nie mówi słowami. Właśnie jego oczami będziemy patrzeć na Jezusa i odkrywać tajemnicę Zbawiciela, tak jak on ją odkrywał patrząc na Jezusa, Mesjasza, który przychodzi do nas w osobie dziecka.
Józef może być nazywany stróżem Chrystusa i Kościoła, ponieważ poświęcił swe życie całkowicie w służbie Bożego Planu Zbawienia.

Cel: Uwierzyć Słowu Bożemu, aby służyć Chrystusowi i służyć Kościołowi, który jest Ciałem Chrystusa

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; dla parafii, jako rekolekcje; dla głoszących Słowo Boże; małżeństw, rodzin, ojców, osób sprawujących odpowiedzialność za innych


8. Królestwo Boże w przypowieściach

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: <Oto tu jest> albo: <Tam>. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 20-21).

Dla chrześcijanina istotne jest to, by odkryć tajemnicę obecności i rozwoju Królestwa Bożego oraz jego dynamizmu. Jezus zaprasza, aby wejść do Królestwa Bożego, żyć nim i je głosić.

Cel: Odkryć tajemnicę obecności i rozwoju Królestwa Bożego w świecie i w sercu człowieka

Czas: 4 dni

Dla kogo: dla osób przeżywających problemy w wierze; dla parafii, jako rekolekcje


9. Kościół sługą Słowa Bożego

(Lectio divina na temat roli Słowa Bożego w życiu i posłudze Kościoła) Bóg do nas przemówił !!!

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat” (Hbr 1, 1-2).
Pierwotny Kościół rozumiał swoją misję jako „służbę wobec Słowa Bożego” oraz „służbę wobec ludzi” – czyli tych wszystkich, do których został posłany. Kościół nie jest „panem i właścicielem Słowa” ale depozytariuszem, świadkiem i sługą Słowa – nie jest też „panem” lecz sługą tych, którym głosi Ewangelię!
Słowo należy do Boga, to jest Jego Słowo – Boże Słowo: zapytamy więc, kim jest Bóg i jakie jest Jego Słowo? Kim jest Kościół i jakie są obowiązki Kościoła wobec Słowa Bożego?
Krótko mówiąc poszukamy odpowiedzi na pytanie „jak stać się Sługą Słowa Bożego?”.

Cel: Ukazać, że Kościół odnajduje swą misję w służbie Słowa Bożego. Poznać drogę Słowa do człowieka oraz drogę, na której Kościół staje się sługą Słowa Bożego

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla prezbiterów, osób posługujących w SNE, dla głosicieli Słowa Bożego, wspólnot i grup modlitewnych, dla kleryków WSD


10. List do Rzymian. Nasze życie poddane Chrystusowi.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14)

Kurs ukazuje, jak wygląda życie chrześcijańskie pod panowaniem Jezusa Chrystusa i pomaga odnowić nasze życie duchowe.

 

 

 


11. Małżeństwo i rodzina w Biblii

Wsłuchując się w różne problemy i współczesne dylematy dotyczące małżeństwa i rodziny pragniemy, sięgając do Biblii, poznać pierwotny zamysł Boga wobec rodziny, czyli to „jak było od początku…” (por. Rdz 1, 26-31). Zapraszamy zarówno tych, którzy w przyszłości pragną budować swoje rodziny zgodnie z wolą Boga, jak również tych, którzy dzisiaj szukają odpowiedzi na pytanie: jaka jest wola Boga wobec mojego małżeństwa i rodziny?
Wszyscy są mile widziani: młodzi i starzy, dzieci i rodzice, narzeczeni i małżonkowie, początkujący i jubilaci.

Cel: Odkryć zamysł Boga wobec chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla małżonków, narzeczonych, rodzin; dla parafii, jako rekolekcje


12. Maryja, Matka Pana

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38)

Matką Jezusa jest Maryja. Ona została ustanowiona i dana przez Jezusa jako Matka wszystkim uczniom, którzy w Niego wierzą i których Jezus miłuje. Matką każdego ucznia Jezusa jest również Kościół, którego Maryja jest zapowiedzią, ucieleśnieniem i wzorem.
Kto jest moją matką? spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, sięgając do skarbca Słowa Bożego, wydobywając z niego „rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52). Każdy krok naszej drogi, która jest przed nami, postawimy trzymając Słowo Boże w ręku jak „lampę” (Ps 119, 105), aż do poznania odpowiedzi, aż zajaśnieje światło prawdy i chwały na obliczu Maryi i Kościoła naszej Matki.

Cel: Przyjąć do siebie Maryję jako Matkę Pana i Matkę Słowa

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych i duchownych; dla parafii jako rekolekcje


13. Miłość, która wszystko zwycięża

Życie Jezusa, Syna Bożego było życiem wypełnionym miłością do ludzi, miłością aż po śmierć krzyżową. Jezus przeżył miłość aż po kres życia. Jego życie odrodziło się w zmartwychwstaniu: z mroków nocy śmierci wyłoniło się światło Dobrej Nowiny – miłość zwyciężyła śmierć! Bóg wcielony, który jest Miłością, przyszedł na ziemię i pokonał śmierć, ponieważ ona nie mogła utrzymać Go w swej mocy (por. Dz 2, 24). Miłość bowiem nie mogła paść łupem piekła, czyli miejsca, gdzie nie ma miłości. Chrześcijanie winni naśladować Chrystusa, wiodąc życie przepojone miłością, uczestnicząc w ten sposób w Jego miłości i zwycięstwie nad śmiercią: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 3, 14).

Cel: Poznać siłę miłości i śmierci, rozważając Słowo Boże

Czas: 4 dni

Dla kogo: dla wspólnot, grup modlitewnych, ludzi poszukujących, zagubionych, dla parafii jako rekolekcje


 

Skip to content