Program formacyjny – cz. 1

1. „Abba, Ojcze!” 

(Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4)
Na podstawie Lectio divina do „Modlitwy Pańskiej”.
Modlitwa „Ojcze nasz” jest słowem Boga, bo tak modlił się Jezus; jest słowem o Bogu, gdyż mówi nam kim w najgłębszej swej istocie Bóg jest i wreszcie jest słowem do Boga, ponieważ chrześcijańska modlitwa polega na mówieniu do Boga Słowem Bożym. Wyjaśnimy modlitwę „Ojcze nasz”, Modlitwę Pańską – czyli Jezusową – czyniąc to Jego słowami, Jego czynami, zapisanymi w Ewangeliach i przeżytymi osobiście przez uczniów rodzącego się Kościoła.

Cel: Wprowadzić w relację z Bogiem Ojcem poprzez modlitwę „Ojcze nasz”, odkrywając jej wyjątkowość i uniwersalizm.

Czas: 3-4 dni

Dla kogo: Dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; dla parafii, jako rekolekcje; dla głoszących Słowo Boże; dla SNE.

abraham2. Abraham – człowiek, który usłyszał i zobaczył Słowo Boga

Abraham należy do grona tych, którzy „w wierze pomarli, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali” (Hbr 11, 13), a Jezus Chrystus mówi o nim: „Abraham, ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się” (J 8, 56). Abraham, to pierwszy człowiek, który usłyszał Słowo Boga, który „spotkał Boga”, ale również „ujrzał dzień Chrystusa i się rozradował” (por. J 8, 56)! Przemierzając Biblię, Słowo Boże poprowadzi nas do ostatecznego „miejsca” spotkania z Bogiem Abrahama, do Jego „oblicza” w Jezusie Chrystusie, Słowie, które stało się ciałem (por. J 1, 14).

Cel: Odkryć Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham.

 

 

3. Apokalipsa św. Jana – przewodnik w poznaniu Chrystusa

Apokalipsa św. Jana nie jest z pewnością Księgą łatwą w lekturze i łatwą dla zrozumienia: jest ona „pokarmem stałym” dla chrześcijan dojrzałych w wierze, nie zaś „mlekiem” dla początkujących, niemowlaków raczkujących na drogach wiary (por. Hbr 5,11-14).
Pragniemy zaprosić wszystkich do duchowej lektury Apokalipsy, która pomoże nam w zrozumieniu tekstu Słowa Bożego do celów modlitwy i kontemplacji: nie będzie to jedynie systematyczne studium egzegetyczne (teologiczne). Podejmujemy ten trudny temat i razem ze wszystkimi, którzy oczekują powrotu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego Pana, z tymi, którzy ze wszystkich swych sił trudzą się, aby nie ustała nadzieja w Kościele Bożym, wołamy: „Maranatha! Panie Jezu, przyjdź szybko!”

Cel: Poznać Jezusa Chrystusa odkrywając znaczenie symboliki Apokalipsy i z nadzieją oczekiwać powrotu Zbawiciela na ziemię.

Czas: 5-6 dni

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; dla głoszących Słowo Boże i posługujących w SNE.

4. Błogosławieństwa – drogi szczęścia i mowa krzyża

Błogosławieni, którzy…”  (por. Mt 5, 3-12)

Człowiek poszukuje prawdziwego szczęścia, szczęście zaś jest powodem radości. To szczęście i radość płynące ze zjednoczenia z Panem, dają nam błogosławieństwa: Jezus obiecuje nam radość głęboką, ale też za wielką cenę; radość, której nic i nikt nie jest nam wstanie odebrać. Jezus je wygłosił, aby objawić drogę, na której On znalazł szczęście, pełnię człowieczeństwa: jest to jednak szczęście za wielką cenę – to życie miłością do Boga i innych, szukając zawsze komunii, pomimo doświadczania przemocy czy złośliwości.

Tak żył Jezus, „Człowiek błogosławieństw”. On jest ubogi, płaczący, cichy, głodny i spragniony sprawiedliwości, miłosierny, czystego serca, czyniący pokój, prześladowany z powodu sprawiedliwości. „Błogosławieni, którzy…” (por. Mt 5, 3-12). Zaufajmy tej obietnicy!

Cel: Odkryć „Osiem błogosławieństw” jako drogę szczęścia dla każdego chrześcijanina

Czas: 4 dni

Dla kogo: dla wspólnot, grup modlitewnych, ludzi poszukujących, dla parafii

5. Byłem chory, a odwiedziliście Mnie

(Mt 25, 36.43)
(Lectio divina na temat spotkań Jezusa z ludźmi chorymi)
Rozważania na temat sensu choroby i towarzyszenia osobom chorym. Czy choroba to kara od Boga za nasze grzechy?
Jaki jest jej sens?
Jak ją przeżywać?
Jak o niej mówić?
Jak towarzyszyć choremu?
Jak rozumieć stwierdzenie: „ofiaruj Bogu swe cierpienie”?
Co z modlitwą o uzdrowienie?
I wiele innych pytań, na które postaramy się odpowiedzieć korzystając że Słowa Bożego i wpatrując się w spotkania Jezusa z ludźmi chorymi…

Cel: Spotkanie z Chrystusem przychodzącym do nas w osobie człowieka chorego.

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych i duchownych; dla parafii, jako rekolekcje dla chorych; dla głoszących Słowo Boże osobom chorym; dla osób opiekujących się chorymi; dla wszystkich, którzy mają trudności z akceptacją swojej choroby i szukają jej sensu.

6. Dawid – człowiek według serca Bożego

Znalazłem Dawida, człowieka według mojego serca” (Dz 13, 22; por. 1 Sm 13, 14; Ps 89, 21)

W sercu kryje się wielkość i małość człowieka. Któż może poznać ludzkie serce, jeśli nie Bóg sam? „Pan przenika wszystkie serca!” (1 Krn 28, 9). Co takiego podoba się Bogu w sercu człowieka? Czy Bóg może mieć upodobanie w sercu grzesznika? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w Słowie Bożym, wpatrując się w historię życia Dawida: pasterza, króla, proroka i grzesznika?

Cel: Wpatrując się w historię Dawida odkryć, co takiego podoba się Bogu w sercu grzesznika. Zrozumieć i pozwolić na Jego zbawcze działanie w naszym życiu, abyśmy stali się ludźmi według serca Bożego.

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla świeckich, dla osób konsekrowanych i duchownych; dla wspólnot życia konsekrowanego; zalecane jako rekolekcje dla kapłanów

7. Dar, przebaczenie, współczucie

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16)

Obdarować kogoś oznacza „dać spontanicznie i nie oczekując nic w zamian”, darmo: ponieważ prawdziwy dar nie przewiduje odwzajemnienia się i rewanżu, lecz wyraża pragnienie: „ja daję tobie, abyś ty dawał innym”. Przebaczyć oznacza „podarować w sposób całkowity, totalny”: to trudna droga tego, kto nie zapominając doznanej krzywdy, z bólem i w dyskrecji zmienia siebie samego, rozliczając się z problemem zła. Współczuć oznacza „cierpieć razem” z innymi: „praktykować współczucie”, to jedyna sensowna odpowiedź, jaką człowiek może dać wobec cierpienia innych – to właśnie znaczy okazać komuś prawdziwą litość.

Cel: Poznać i doświadczyć tego, w jaki sposób Bóg „obdarza, przebacza i okazuje współczucie” oraz jak my powinniśmy to czynić w sposób autentycznie ludzki i chrześcijański.

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla świeckich, dla osób konsekrowanych i duchownych; zalecane jako rekolekcje dla parafii

8. Eucharystia w Emaus

„Drogą do Emaus” kroczy każdy z nas, poszukując sensu życia i niosąc swoje życiowe rozczarowania, które zasmucają serce. Na tej drodze Jezus Zmartwychwstały, Przychodzący, idzie z nami, ofiarując nam słowo nadziei.  Rozważamy i wyjaśniamy Słowo Boże, które otwiera oczy i pozwala „po Bożemu” spojrzeć na rzeczywistość własną i świata (przemiana umysłu); nawraca serca ku naśladowaniu Jezusa Chrystusa (zmiana kierunku drogi) i uzdalnia do świadectwa w Kościele i świecie (misja)…

Cel: Odkrywać korzenie liturgii Kościoła, w wydarzeniu spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym podczas drogi do Emaus (Łk 24,13-35).

Czas: 3/4 dni 

Dla kogo: dla świeckich, dla osób konsekrowanych i duchownych.


9. Gdzie jest Bóg?

(Lectio divina dotyczące obecności i działania Boga w historii zbawienia)

Pytając „gdzie jest Bóg?”, pytamy o to „gdzie jest człowiek?”; szukając Boga, szukamy człowieka – szukamy siebie i własnego człowieczeństwa! Zapraszamy do wspólnego poszukiwania.

Cel: Odkryć obecność Boga w świecie, w ludzie Bożym, w drugim człowieku, w Osobie Jezusa Chrystusa, w sobie samym.

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla osób poszukujących Boga, przeżywających problemy w wierze; dla parafii, jako rekolekcje

10. Hiob, czyli o Bogu, który wierzy w człowieka

(Lectio divina na temat niezawinionego cierpienia)

Ja wiem, wybawca mój żyje, ja Go zobaczę, moje nerki już drgają z tęsknoty” (Hb 19, 25n)

Cel: Poznać tajemnicę niezawinionego cierpienia i działania Boga, który wierzy w bezinteresowność człowieka.

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych i duchownych; dla parafii jako rekolekcje, dla przeżywających problemy z przyjęciem swego cierpienia

11. Jak usłyszeć Słowo Boże? Wprowadzenie w Lectio divina

„Jak usłyszeć Słowo Boże? Jak przyjąć Słowo Boże? Jak żyć Słowem Wcielonym?”

Są to elementy jednego procesu: nierozdzielne i wzajemnie się warunkujące. Z drugiej strony są to również pytania o „metodę”, która pozwoli nam „usłyszeć Słowo, przyjąć Słowo i żyć Słowem”. Tą metodą jest Lectio divina: czytanie Boże, czytanie duchowe, duchowa lektura Pisma. Pragniemy mówić o właściwej (własnej) relacji każdego chrześcijanina (każdego z nas) i wszystkich razem (Kościoła) ze Słowem Bożym: o prymacie Słowa, o centralnym miejscu i roli Słowa, o panowaniu Słowa w życiu chrześcijanina i Kościoła.

Cel: Nauczyć się metody Lectio divina

Czas: 4 dni

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; kapłanów; dla głoszących Słowo Boże; dla SNE

12. Jak żyć po chrześcijańsku w Kościele i świecie?

„Chrześcijanie mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jako cudzoziemcy; uczestniczą we wszystkim jak obywatele i wszystkiemu podlegają jak obcy; każda obca ziemia jest ich ojczyzną i każda ojczyzna – ziemia obcą” (List do Diogneta 5, 5.11-16). Chrześcijanie to ludzie, którzy praktykują sposób „życia innego”. Przykład takiego życia dał nam Jezus Chrystus. Poznamy ten „sekret życia chrześcijan” w oparciu o lectio divina do Pierwszego Listu św. Piotra.

Cel: Odkryć, na czym polega sekret życia chrześcijańskiego, czyli jak żyć prawdziwie po chrześcijańsku.

Czas: 4-5 dni

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych i duchownych; dla parafii jako rekolekcje

13. Jan Chrzciciel, prorok i przyjaciel Słowa

Pojawił się człowiek posłany przez Boga: Jan było mu na imię” (J 1, 6)

Biblia nazywa niektórych ludzi „przyjaciółmi” Boga: są wśród nich Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, prorocy. Pośród wielu „przyjaciół” Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wyjątkowe miejsce zajmuje Jan Chrzciciel, który osobiście określa siebie w relacji do Jezusa, jako „przyjaciel Oblubieńca” (J 3, 29). Czyni to nie przez przypadek: tak było z woli Boga, taka była jego misja: być „przyjacielem Oblubieńca”, Bożego Syna, Jezusa. Albowiem to życie Jana w swej pełni, było prawdziwą drogą, którą on przygotował dla „Przychodzącego” (Chrystusa) i na tej „drodze” Jezus postawił swe kroki: Jezus pójdzie po śladach Jana, jego życia i posługi.
Czyż nie tego Jezus oczekuje od nas (chrześcijan), którzy mamy przygotować świat na Jego powtórne przyjście jako zmartwychwstałego Pana?

Cel: Zrozumieć, że to my, jako Kościół mamy przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa

Czas: 3 dni / weekend

Dla kogo: dla wspólnot i grup modlitewnych; dla osób konsekrowanych; dla parafii, jako rekolekcje

 

Skip to content