Boże Narodzenie 2018

„Oczekujemy objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On będzie nas umacniał aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim” (por. 1Kor 1,7b-9).

Papież Franciszek twierdzi, że „planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Ostatecznie, to Chrystusa Bóg miłuje w nas” (GE 21). W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, odsłania się cały zamysł, jaki ma  Bóg wobec człowieka: Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek stał się dzieckiem Bożym. Wolą Boga jest nasze uświęcenie (1Tes 4,3), ponieważ w Chrystusie wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1,4), aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości (Hbr 12, 10).

Może nasze życie nie zawsze było doskonałe, ale nawet pośród niedoskonałości i upadków, pod wpływem Bożej łaski powinniśmy iść naprzód, świadomi, że to Pan czyni nas świętymi w swoim nieskończonym miłosierdziu. Dlatego prosząc, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi, życzymy: niech tajemnica Wcielenia Syna Bożego przemienia codzienność, rozświetla mroki naszych serc i napełnia nas ufnością, że Bóg jest zawsze z nami i w naszym życiu chce objawiać swoje piękno i wspaniałość.

Zwiastujmy tę Dobrą Nowinę wszystkim ludziom, aby miłość Zbawiciela zburzyła wszelkie mury wrogości i obcości, tworząc z nas wspólnotę ludzi świętych, pojednanych między sobą i z Bogiem. Bądźmy ewangelizatorami, którzy poświęcą się krzewieniu pragnienia świętości w Kościele i świecie.

„Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa; On sam tego dokona” (1Tes 5,23-24).

Siostry i Bracia z „Koinonii Św. Pawła”