Wielki Tydzień i Pascha Pana.

«Chrystus umarł za nasze grzechy – zgodnie z Pismem, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia – zgodnie z Pismem, i ukazał się Kefasowi a potem Dwunastu» (1Kor 15,3-4). To jest „oryginalne” wyznanie wiary chrześcijańskiej, sformułowane przez apostoła Pawła w jego Pierwszym Liście do chrześcijan w Koryncie.

Pascha Chrystusa, Jego męka, Jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, jest sercem wiary chrześcijańskiej. «Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara» (1Kor 15,17), przypomina nam Apostoł. Wiara chrześcijańska nie może więc istnieć bez zmartwychwstania Chrystusa: to jest największy powód tego, że chrześcijanie nie mogą żyć bez celebrowania każdego roku Paschy Pana…

Wielki Tydzień

Wielki tydzieńWielki Tydzień, prowadzi nas chrześcijan drogą naśladowania Chrystusa Jezusa Sprawiedliwego. Kroczymy drogą za Jezusem i z Jezusem: w Jego męce, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu odnajdujemy siebie, ludzkość i świat…

Liturgia Niedzieli Palmowej (czyli Męki Pańskiej), która rozpoczyna Wielki Tydzień, jest preludium Paschy Pana. Śpiewając radosne „Hosanna” i ze wzniesionymi palmami w ręku, Kościół (wspólnota i Ciało Pana) wyznaje swą wiarę w Jezusa Pana zmartwychwstałego i jak „wierny uczeń” podąża za swym Panem drogą Jego męki i śmierci krzyżowej, aby umierając z Nim, z Nim również powstać do nowego życia.  

Podczas liturgii sprawowanej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, wspominamy i przeżywamy gesty dokonane przez Jezusa, Jego słowa i wydarzenia, jakie On przeżył podczas ostatnich dni swego ziemskiego życia. Wspominamy, aby nie zapomnieć, aby świat nie zapomniał. Wspominamy, aby czynić obecnym i czerpać nowe życie ze zdrojów łaski zbawienia. Wspominamy, oczekując na chwalebny powrót zmartwychwstałego Chrystusa Pana, aby Jezus „Syn Człowieczy znalazł wiarę w świecie, gdy powtórnie przyjdzie” (por. Łk 18,8). Gdyby więc chrześcijanie nie celebrowali każdego roku pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystus (pascha), wtedy sam Chrystus, zostałby zapomniany, a Eucharystia – dar Jego Ciała i Krwi złożony za zbawienie wszystkich ludzi, przestałaby być naszym „składaniem dziękczynienia Bogu: przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie”.

Pamiątka przejścia Jezusa z tego świata do Ojca, którą chrześcijanie celebrują (świętują) podczas liturgii paschalnej, poprzez działanie Ducha Świętego, staje się skutecznym wspominaniem. Dlatego, podczas świętych dni Triduum paschalnego, dni uważnego słuchania Pisma, przedłużonego w modlitwie Psalmami (liturgia Godzin), dni uwielbienia, adoracji i błagania (prośby), w tym wszystkim i przez to wszystko, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, chrześcijanie wyznają, że te wydarzenia mają sens dla nich dzisiaj.  

Pascha Pana

Każdego roku, my chrześcijanie, celebrujemy Paschę Pana we wspólnocie sprawującej liturgię. Mocą Ducha Świętego przypominamy (upamiętniamy) i ożywiamy Jego gesty i słowa, wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Potwierdzamy, że los tego Człowieka, Jezusa z Nazaretu – czyli to jak On żył, jak umarł i powrócił do życia, aby już więcej nie umierać – posiada również dzisiaj ogromną wartość i znaczenie dla życia wszystkich ludzi i całej historii ludzkości…

Celebrowanie pamiątki Paschy Pana w sakramentach Kościoła czyni ją obecną dzisiaj dla nas. Czyni również nas jakby współczesnymi Jezusowi, współuczestnikami historycznej Paschy Chrystusa – ponieważ jej przyczyna (miłość Jezusa do ludzi), jej sens (zbawienie świata), oraz owoc tych wydarzeń jest dla nas dzisiaj. Pascha Chrystusa, bowiem, jest również dzisiaj zbawieniem dla każdego ucznia Pana, jeśli ten przylgnie do niej całym swoim wnętrzem (życiem).   

Powód, dla którego Kościół celebruje corocznie liturgię Triduum sacrum, jest również taki: aby dać poznać (doświadczyć) chrześcijanom i każdemu człowiekowi całą historię zbawienia i zarazem pomóc mu wejść (wprowadzić go) w tę historię, oświeconą cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa – czyli, aby przeprowadzić nas przez całe życie Jezusa wydane za zbawienie świata. Wyznawać każdego roku w Liturgii Paschalnej, że nasz Pan Jezus «Chrystus zmartwychwstał – powstał z martwych» (por. Mt 28,7), oznacza krzyczeć do każdego człowieka, do każdej istoty żyjącej i do całego stworzenia, że «miłość jest silniejsza od śmierci» (por. Pnp 8,6).

 


ZAPRASZAMY DU UDZIAŁU W TRIDUUM PASCHALNYM

WIELKI   CZWARTEK

Msza św. Wieczerzy Pańskiej      godz. 18.00
Adoracja Najśw. Sakramentu       do godz. 21.00 (kończymy Kompletą)

WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa                              godz. 16.00
Liturgia Wielkiego Piątku            godz. 17.00
Adoracja Najśw. Sakramentu         do godz. 21.00 (kończymy Kompletą)

WIELKA SOBOTA

Poświęcenie pokarmów               godz. 11.00

LITURGIA WIELKIEJ NOCY

Adoracja Najśw. Sakramentu       godz. 19.00
Wigilia Paschalna                             godz. 20.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Eucharystia                                         godz. 11.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Eucharystia                                         godz. 11.00