Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1,3-4). „W nadziei już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24).

Została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. Jako chrześcijanie możemy dzielić z innymi ludźmi ich „radości i nadzieje, smutki i troski”, przynosząc im wielki skarb błogosławionej nadziei, że: życie jest silniejsze od śmierci, miłość jest silniejsza od nienawiści, wierność Boga jest silniejsza od niewierności człowieka!

Trwając w nadziei spotkania się ze Zmartwychwstałym w Królestwie Ojca, życzymy, by nie ustawała nasza wiara w zwycięstwo „dobroci i miłości Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, który nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,4-7).

Radujmy się ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zniweczył moce ciemności, by na wieki otworzyć bramy Wieczności. On przeszedł przez wrota śmierci i On, Baranek bez skazy, daje nam swoje nowe i święte życie. Niech światło Ewangelii czyni drogę codziennych wyborów jasną i prostą. Niech Słowo Pana ożywiane Duchem Świętym stanie się pokrzepieniem i siłą w codziennym świadectwie pośród świata.

bracia i siostry z „Koinonii św. Pawła”