21.01.2018 – III Niedziela zwykła

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Przemija postać tego świata (1 Kor 7,31c). Jest to dla nas oczywiste, gdy myślimy o naturalnym przemijaniu i umieraniu. Dla powołanych przez Jezusa uczniów, o których słyszymy w Ewangelii, dotychczasowy ich świat również zmienił formę i styl. Jezus zapoczątkował nie tylko nową erę, ale wniósł nowość we wszystkie relacje tych, którzy mienią się być Jego uczniami.

Natychmiast zostawili sieci i zaczęli towarzyszyć Jezusowi – mistrzowi, który sam ich dostrzegł i wybrał. Okazało się, że właśnie ci, którzy nie wyróżniali się za bardzo intelektualnym polotem, czy dystynkcją, potrafili porzucić wyrobione schematy, czy sposób myślenia. Andrzej i Piotr zarzucali sieci na połów, Jakub i Jan sieci naprawiali. Byli niesamowicie zaangażowani we własne, codzienne sprawy. Jednak potrafili natychmiast zdecydować się na zmiany w życiu. Z pewnością niezbyt jasna wydać im się musiała w tym momencie obietnica: „zostaniecie rybakami ludzi”. Tak naprawdę, to pociągająca i, powiedziałoby się dziś, „magnetyzująca” siła Jezusa, pozwoliła rybakom podjąć radykalne decyzje. Jezus powołuje, wzywa, a Jego słowo godne jest zaufania. Jego słowu można zawierzyć.

Uczniowie „rodzą się” ze słuchania słowa. Kto słucha słowa, przyjmuje je i podąża drogą, prowadzącą stale do odkrywania nowych horyzontów życia duchowego, życia chrześcijańskiego. Słowo Boże odsłania to, co zakryte, umacnia to, co słabe. I w ten sposób już nic nie jest takie samo, gdyż przemija i przemienia się postać wewnętrznego świata. Z Jezusem niby wszystko jest takie samo, a jednak inne, albowiem On zapoczątkowuje, a także realizuje królestwo Boże, czyli rzeczywistość należącą do Boga.

Wszystko to dzieje się w czasie, który się wypełnił. Użyte w tekście oryginalnym słowo „kairos” oznacza coś więcej: właściwą porę, chwilę, a w sensie eschatologicznym – czas ostateczny. Jezus wkracza w życie swych uczniów – to jest ich wyjątkowy kairos. Milknie Jan Chrzciciel, a rozpoczyna działalność Syn Boży. Dzieje się tak w życiu tych, którzy dokonują decyzji wiary i nawrócenia. Zmienia się postać dotychczasowego życia, a łaska Boża przynosi nowość. To jest Boży kairos.

Jezus każdego z nas w swoisty sposób powołuje. Przede wszystkim zaprasza do relacji z samym sobą. Naśladować Jezusa to znaczy dosłownie, w biblijnym znaczeniu, towarzyszyć Mu. Czasem dominuje w nas przekonanie, iż to my zapraszamy Jezusa do swego serca (oczywiście jest to prawda), co może sugerować, że to On nam towarzyszy, dołącza się do naszej rzeczywistości. Tymczasem, zaproszeni jesteśmy do zmiany punktu widzenia: to Jezus Chrystus nas prowadzi, iść za Nim to podążać drogami, jakie On wyznacza dla naszego rozwoju i wzrostu. A On będzie nas przeprowadzał przez te momenty, które sam w życiu ziemskim przeżył. Towarzyszyć Jezusowi w Jego cierpieniach, w Jego radościach, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – to perspektywa, w jakiej realizuje się powołanie ucznia. Czynić wszystko we wspólnocie (koinonii) z Jezusem (por. Flp 3,10).

Zapytano kiedyś rabbiego z Karolina, czego nauczył się u swego mistrza, wielkiego Magida. „Niczego”- odparł. Gdy nalegano, aby to wyjaśnił, rzekł: „Nauczyłem się niczego. Nauczyłem się znaczenia niczego. Nauczyłem się, że jestem niczym, a przecież jestem”. Tak krótko można podsumować ostateczny cel powołania ucznia Jezusa – aby wszystkim we wszystkich był On.

s. Kinga

ZOBACZ TAKŻE:

Kursy i Rekolekcje

Aktualności

Wieczory Wiary