29 marzec:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN

1. Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.

2. Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,

Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,

Których chorobą są własne grzechy.

4. Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą

Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

5. Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.
 
PSALMODIA
 

1 ant. Jak wąż był wywyższony na pustyni, * tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)
 
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
 
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
 
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
 
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
 
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
 
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
 
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak wąż był wywyższony na pustyni, / tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.
 

2 ant. Pan Zastępów strzeże i wyzwala, * zachowuje i zbawia.

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu
Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

 

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
 
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
 
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
 
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
 
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
 
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
 
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
 
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Zastępów strzeże i wyzwala, / zachowuje i zbawia.
 

3 ant. Chrystus był przebity za nasze grzechy, * zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Pieśń (1 P 2, 21-24)
Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego

 

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, *
abyście szli za Nim Jego śladami.
 
On grzechu nie popełnił, *
a w Jego ustach nie było podstępu.
 
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, †
kiedy cierpiał, nie groził, *
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
 
On sam, w swoim ciele, *
poniósł nasze winy na drzewo,
 
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, *
a żyli dla sprawiedliwości.
 
Krwią ran Jego *
zostaliście uzdrowieni.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus był przebity za nasze grzechy, / zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
 
CZYTANIE (Dz 13, 26b-30)

Bracia, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, i potępiając Go wypełnili głosy proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych dnia trzeciego.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)

Ant. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, / choćby i umarł, żyć będzie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Ant. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, / kto wierzy we Mnie, / choćby i umarł, żyć będzie.

PROŚBY

Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój lud do nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwające na wieki. Ze czcią zanośmy do Niego nasze błagania:
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Miłosierny Boże, usłysz błagania, które zanosimy za cały lud Twój,
 niech pragnie Twojego słowa bardziej niż pokarmu dla ciała.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Naucz nas prawdziwej i czynnej miłości do naszego narodu i wszystkich ludzi bez wyjątku;
 obdarz wszystkie narody pomyślnością i pokojem.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Wejrzyj na tych, którzy przez chrzest mają się odrodzić do nowego życia;
 niech jako żywe kamienie zostaną włączeni do duchowej budowli Kościoła.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do pokuty mieszkańców Niniwy;
 mocą swego słowa zwróć ku sobie serca grzeszników.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrystusa Sędziego
 i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Ojcze nasz…

MODLITWA

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże,  udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.