Z mądrości Ojców Pustyni…

Antoni  Pustelnik – urodzony w Egipcie w 251 r., zwany ojcem pustelników i mnichów, założycielem ruchu monastycznego – w swoich Listach wzywał mnichów żyjących na pustyni do jedności, do wzajemnej miłości, do naśladowania Chrystusa w czynieniu dobra. Oto fragment Listu IV, którego treść jest bardzo aktualna dzisiaj dla wszystkich chrześcijan: „Jesteśmy członkami jedni dru...

„KOINONIA” – WSPÓLNOTA – KOŚCIÓŁ

Znaczenie słowa "koinonia" Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego pojęcia: "koinonia" wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Chrześcijańska oryginalność tego pojęcia znajduje swe źródło w Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Słowo "koinonia" dla nazwania jedności Boga z człowiekiem jest zupełnie nieznane Staremu Testamentowi, albow...

Kolędnicy

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, jak co roku, młodzi ewangelizatorzy udali się do mieszkańców naszej Parafii, aby ogłosić Dobrą Nowiną o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym razem przedstawiali różne zawody. Wszystkim mieszkańcom życzyli Bożego błogosławieństwa i pokoju. Z kolei młodzież odwiedziła Domy Pomocy Społecznej w Kielcach. Cieszymy się, że młodzież i dziec...

Objawienie Pańskie

„Słowo greckie ,,epiphania” można przetłumaczyć przez „objawienie". W dniu dzisiejszym Odkupiciel oświecił wszystkich ludzi i ustanowił uroczystość dla wszystkich. Obchodzimy więc dzisiaj święto Tego, którego narodziny obchodziliśmy przed niewielu dniami. Pan nasz, Jezus Chrystus, przed trzynastu dniami narodzony, dzisiaj, jak podaje tradycja, został uczczony przez Mędrców. Że ...

Życzenia

Boże Narodzenie 2019. Misterium Bożego Narodzenia ogłasza „nowość Boga, który przychodzi do człowieka”. Dzięki Słowu Bożemu dociera do nas głos zwiastujący adwent, przyjście Przychodzącego. Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, posłał do nas swojego Syna, który „stał się Człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy”, aby zbawić ludzkość, aby człowiek otrzymał przebaczenie, a cały świat stał się...

Rekolekcje adwentowe

W dniach 19-22 grudnia nasza Wspólnota i Parafia przeżywała rekolekcje adwentowe, które głosił ks. Marian Królikowski. Oto temat naszych rozważań: „Bóg, który przychodzi do człowieka”. Rozważaliśmy w sposób szczególny dwa rozdziały Ewangelii według św. Mateusza (24-25), w których Jezus zapowiada czasy swojego powtórnego przyjścia, czasy ostateczne. Pierwsi chrześcijanie z nadzi...

Radość życia

Oto temat ostatniego Spotkania Młodych, które odbyło się w sobotę 7 grudnia w naszej Wspólnocie. Poznawaliśmy Boga jako Źródło prawdziwej radości i odkrywaliśmy, jak Słowo Boże ukazuje radość życia. Radość z życia jest możliwa zawsze - pomimo cierpienia i niesprzyjających okoliczności. Taka radość jest darem, który pochodzi od Boga - dawcy wszelkiego dobra. Do człowieka należy ...

Formacja dla mniszek Benedyktynek

Ubogacającym doświadczeniem było dla nas w ostatnim czasie spotkanie w Opactwie Benedyktyńskim w Staniątkach. S. Samuela i s. Marianna głosiły tam konferencje formacyjne. Mniszki Benedyktynki z wielką otwartością słuchały Słowa Bożego, które objawia nam miłosierną miłość Boga i rzuca światło na nasze życie chrześcijańskie przeżywane w monasterze....